Kas Konkurentsiameti juht on Kunda elanikke aastaid ninapidi vedanud?

35

§ 1. Energiaturu Inspektsioon

(1)   Energiaturu Inspektsioon (edaspidi inspektsioon) on valitsusasutus Majandusministeeriumi valitsemisalas, mis teostab riiklikku järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses.
Energiaturu Inspektsiooni põhimäärus

Kunda linn ja selle elanikud on pikki aastaid kandnud kahju ebasoodsate tehingute tõttu, mida tehti soojaettevõtte Kunda Elamu ja endise Energiaturu Inspektsiooni ja praeguse Konkurentsiameti juhi Märt Otsa suuromanduses olevate ettevõtete Wille Service ja Klingsor vahel.

Ajakirjanduse vahendusel ja Kohaliku Info Keskuse diskussioonides on korduvalt püütud seletada, et Kunda Elamu oli ühel hetkel, 1999. aastal, sundseisus ning vajas hädasti erakapitali tuge, et tagada kvaliteetne soojaenergia pakkumine Kunda linna tarbijatele. Tegelikult paistavad asjad olevat hoopis teistmoodi. Kvaliteetsest ja efektiivsest teenusepakkumisest oli asi üsna kaugel ka kümme aastat hiljem:  veel 2009. aastal kinnitas Konkurentsiamet, et Kunda Elamule kuuluvate soojatrasside kadu on enam kui 30%.


Alloleval pildil on lume sulamise järgi hästi näha Kunda soojatrasside paiknemine. Punase joonega on märgitud mõni aasta tagasi väidetavalt renoveeritud trass.

Miks see nii on ja kuhu läks Kunda Elamu raha?

Püüame asja uurida kronoloogilises järjekorras. Väidetavalt oli soojamajanduse jätkumiseks vajalik sõlmida leping soojusenergia ostmiseks Otsa suurosalusega ettevõtte  Wille Service OÜ-ga.

Lähemal vaatlusel selgub, et alates päevast, kui Otsa ettevõte Wille Service hakkas Kunda Elamule sooja müüma, teenis Otsa ettevõte igal aastal korralikku kasumit, samas kui Kunda Elamu ebasoodsate tehingute tõttu kahjumit teenis ning rahast tühjaks jooksis.

Siinkohal toome ära võrdlustabeli Kunda Elamu ja viimasele soojaenergiat müünud Wille Service majandustulemuste kohta aastatel 2000-2002 (Tabel 1. Otsa kasum vs Kunda kahjum, EEK):

Wille Service OÜKunda Elamu OÜ
2000444 716-1 754 508
2001739 648-960 888
2002437 724-267 434
KOKKU1 622 088-2 982 830

Kahjumi teenimise tulemusena jäi Kunda Elamu niivõrd raskesse majanduslikku seisu, et 2000. aastal pidi Kunda linn Kunda Elamusse kapitali tõstmiseks investeerima 700,000 krooni värsket raha. Järgmisel aastal aga võttis Otsa ettevõte Wille Service suure osa investeeritud rahast (536,000 krooni) leppetrahvina Kunda Elamust välja.

Peale seda saab Wille Service 2002. aastal vaid 400,000 krooni eest 80% Kunda Elamu omanikuks. See raha ei lähe samuti Kunda linnale tagasi, vaid jääb nüüd juba Otsa kontrollitava Kunda Elamu osakapitali laienduseks.

Jälgede segamiseks laseb Ots oma osaluse Wille Service’is kanda perioodil 1. jaanuar 2001 kuni 28. november  2003 emaettevõttesse Klingsor OÜ oma õepoja Sven Peekmanni nimele. Peale Kunda Elamu osade ostutehinguid aga astub Ots ise taas ametlikult omanikuks. Mis oli selle osaluse varjamise põhjuseks? Selle küsimuse esitas Kohaliku Info Keskus ka Märt Otsale. Vastuse avaldame kindlasti.

Miskipärast teeb Kunda Elamu 2003. aasta lõpul veel ühe otsuse, mille tagajärjel maksab Kunda Elamu Otsa ettevõttele Wille Service veel 700,000 krooni. Tehingu aluseks on pumbamaja seadmete ost ning kulude katmine.

Justkui oleks tegemist kokkusattumusega, saab Wille Service  täpselt sama summa eest ülejäänud 20% Kunda Elamust.

Sisuliselt õnnestus Otsa ettevõttel Kunda Elamu viimase enda raha eest osavalt erastada. Kunda Elamu 100% osade erastamise hind oli nominaalselt 1,1miljonit krooni, kuid nagu eelnevast selgus, ei maksnud Ots ega tema ettevõte nende osade eest sentigi. Kogu raha Kunda Elamu osade ostmiseks tuli Kunda Elamu enda arvelt.

Kohe peale Kunda Elamu 100% osade ostmist Otsa suuromanduses olevasse ettevõttesse hakkas Kunda Elamu koheselt teenima väga korralikku kasumit (Tabel 2. Kasum peale ülevõtmist Otsa ettevõtte poolt):

Kunda Elamu OÜ
2003474 232
2004378 087
20051 154 490
20061 286 819
20076 076 672
KOKKU9 370 300

KOMMENTEERI

Please enter your comment!
Please enter your name here