Seekordne Viru-Nigula vallavolikogu istung toimub 28. märtsil kell 17 Viru-Nigulas, haridusseltsi ruumides, endise vallamaja kirikupoolses tiivas. Kohal on 17 volikogu liiget, oma puudumisest on ette teatanud Jüri Frolov, Gaido Kentem ja Raivo Pihlak. Puudub ka Koit Oras.

Istungi alguses teatab volikogu esimees Riho Kutsar, et edaspidi hakkavad kõik volikogu istungid toimuma samas kohas. Lugejale teadmiseks, et senised kokku 18 istungit on toimunud külakorda erinevates valla asutustes ja seltsimajades.

Volikogu esimees tutvustab päevakorda ning teeb ettepaneku see kinnitada. Seda tehakse ühehäälselt.

1. Viru-Nigula Vallavolikogu määruse eelnõu „Viru-Nigula valla kaevetööde ja tänava sulgemise eeskiri“ I lugemine.

Ettekandjaks keskkonnaspetsialist Heiko Källo, materjalidega saab tutvuda siin – https://atp.amphora.ee/virunigulavv/index.aspx?itm=134628

Minul küsimusi ette valmistatud pole. Tundub, et ka vastutav komisjon on teinud head tööd. Sellegi poolest ei tahaks ma, et see esimesel lugemisel vastu võetaks. Õnneks ei tee keegi ka sellist ettepanekut. Mulle tundub, et üleüldse võiks kohalik inimene menetluses olevate õigusaktidega paremini kursis olla ning ka kaasa rääkida.

Keskkonnaspetsialist toob oma ettekandes välja mõned nüansid, mis on muutunud varasemate kordadega võrreldes ning kommenteerib lühidalt seletuskirjas sisalduvat. See on põhjalik. Tegelikult on seda praktiliselt kõik selleks korraks ette valmistatud materjalid.

Enne istungit on oma kommentaarid esitanud O. Kreen. Volikogu esimees uurib, kas kellelgi on täiendavaid ettepanekuid. Kreen palub üle vaadata veel ka mõistetega seonduv.

Tekib arutelu nõude üle katendi ülekattega taastamiseks. Vallavanem kommenteerib seda kuidagi närviliselt: „Kui tahate teedele muhke saada, võtke [nõue] välja, kui tahate normaalseid teid, jätke see sisse. Mida raskem neil on, seda korralikumad teed saame.“ Ometi ei ole kellelgi (peale majanduskomisjonis tolle ettpaneku teinud G. Kentemi) sellist soovi. Kõlab pisut nagu lahtise ukse jalaga lahti löömine.

Otsustatakse konsensuslikult lõpetada eelnõu esimene lugemine ning täpsustada järgmiseks korraks tihendamise teguri ning ülekattega taastamise teemat.

2. Viru-Nigula Vallavolikogu otsuse eelnõu „Vasta Kooli ja Aseri Kooli tegutsemise vormi muutmine ning Kunda Linna Lasteaed Kelluke tegevuse laiendamine“

Ettekandjaks haridusjuht Merike Trumm, materjalidega saab tutvuda siin – https://atp.amphora.ee/virunigulavv/index.aspx?itm=134637

Olen endale materjalidega tutvudes teinud kaks märget – uuri hariduskomisjoni seisukohta ning juhi tähelepanu ümberkorralduse eesmärgile. Seletuskirjas seisab: “Ümberkorralduse eesmärk on muuta Aseri ja Vasta kooli tegutsemise vormi.” Tüüpiline! On täiesti tunda, et eelnõuga on tehtud korralikult tööd, kindlasti on eelnenud terve rida arutelusid ning seda kõike on võetud tõsiselt. Küll aga ei väsi ma korrutamast, et sõnad on mõtte peegliks ja kui endiselt võib lugeda eelnõu seletuskirjast, et ümberkorralduse eesmärk on muuta koolide tegutsemise vormi, mitte eesmärgi täitmiseks muudetakse vormi, siis on siin midagi viltu.

Haridusjuhi ettekanne on nagu tavaliselt hüplik ja pidetu. Seda on raske jälgida ning kui oleks nõrgemalt koostatud materjalid, järgneks kindlasti tõsine küsimuste laine. Uurin komisjoni esimehelt hariduskomisjoni seisukohta. Saan vastuseks, et eelnõud toetati, küsimusi oli laieneva lasteaia direktori kvalifikatsioon. Haridusjuht vastab, et sellega probleeme pole, kvalifikatsiooninõuded on täidetud.

Karmen Kraut küsib lasteaedade nimede kohta – komisjon olla teinud ettepaneku, et nimed jääksid vanad.

Allar Aron teatab, et eelarvekomisjonis oli teema informatiivselt üleval. Sooviti teada, milline on muudatuse mõju eelarvele. M. Trummi hinnangul muret ei ole, tuleme toime olemasoleva eelarvega. Uuest aastast muutub pisut struktuur. Isegi kui me hetkel ei muudaks asutuste toimimist, tuleks meil siiski hakata palka tõstma, kuna juhtide palgad ei ole konkurentsivõimelised.

Raivo Hein juhib tähelepanu, et otsuse eelnõus on kuidagi kurjakuulutavalt kirjutatud – teeme muudatuse selle pärast, et muidu läheks mõni haridusasutus kinni. Haridusjuht vaidleb vastu: “Ei, meie eesmärk ei ole midagi kinni panna.” Heinmets väidab omakorda, et tema loeb küll nii välja, et asjad on hapud ja peame kokku hoidma. Volikogu esimees kinnitab, et üheski arengudokumendis ei ole kirjas, et hakkame asutusi kinni panema. Teeb ettepaneku otsus vastu võtta. Teistsuguseid ettepanekuid ei ole, otsus kinnitatakse 15 poolt-häälega, 1 on vastu, 1 erapooletu.

See tähendab, et alates sügisest muutub meie haridusasutuste tegutsemise vorm.

3. Viru-Nigula Vallavolikogu otsuse eelnõu „Vallavara võõrandamine“

Tegemist on juba vana tuttava teemaga, ettekandjaks vallavara- ja järelevalvespetsialist Vladimir Kruzman, materjalidega saab tutvuda siin – https://atp.amphora.ee/virunigulavv/index.aspx?itm=134636

Kruzman teeb lühikese sissejuhatuse: “Selles punktis on meil teemaks Kestla kaupluse võõrandamise probleemid. Oleme selle teemaga juba varem tegelenud, eelmisel korral määrasime alghinnaks 15 000 eurot. Seni ei ole huvi tuntud, kuid meie eesmärk on siiski vara võõrandada. Analüüsida ei ole midagi, paistab, et hind on liiga kõrge. On pöördutud meie poole sooviga võõrandada, kuid oluliselt madalama hinnaga. Teeme ettepaneku alghind madalamaks muuta.”

Eelarvekomisjon arutas asja ja on nõus, majanduskomisjoni esimees Raivo Heinmets teeb ettepaneku tuua hind veelgi allapoole – 9 900 peale.

Volikogu esimees paneb hääletusele kaks ettepanekut 10 100 (8 poolt), 9 900 eurot (9 poolt). Nii jääb, eelnõu läheb hääletamisele sellise summaga. Selle kinnitamise poolt hääletavad kõik kohal olevad volikogu liikmed.

4. Viru-Nigula Vallavolikogu otsuse eelnõu „Loa andmine busside kasutusrendile võtmiseks“

Punkti kannab ette majandusvaldkonna juht Raido Tetto, materjalid siin – https://atp.amphora.ee/virunigulavv/index.aspx?itm=134641

Lühidalt kokku võttes vajavad bussid välja vahetamist, rendilepingud lõppevad, üks on liiga väike ning teise seisukord kehv. Täiendavaid küsimusi kellelgi ei ole ja otsus kinnitatakse ühehäälselt.

Palun omalt poolt saata volikogu liikmetele tutvumiseks tabeli ülevaatega transpordivahenditest ja nende kasutusest.

5. Viru-Nigula Vallavolikogu otsuse eelnõu „Vara tasuta kasutamise lepingu sõlmimiseks loa andmine“

Päevakorrapunkti sisuks on Rannu külaseltsiga nende käsutuses olevate ruumide rendilepingu pikendamine. Ette kannab R. Tetto, materjalid leiab siit – https://atp.amphora.ee/virunigulavv/index.aspx?itm=134652

Tetto alustab vabandusega – seletuskirjas on faktiviga. Aseri vallavalitsus on üürile andmist puudutava otsuse novembris 2016 siiski teinud. Leping on aga sõlmimata ning seetõttu päevakorrapunkt siiski asjakohane. Vallavalitsus teeb omalt poolt ettepaneku, et rendilepingu võiks sõlmida 20 aasta peale – see annab seltsile kindlustunde ning on sarnane ka Mahu külaseltsiga sõlmitud lepingule. Lisaks ruumidele jääb seltsi käsutusse ka seal olev inventar.

Täiendavaid küsimusi ei ole, otsus võetakse vastu ühehäälselt.

6. Viru-Nigula Vallavolikogu otsuse eelnõu „Viru-Nigula Vallavolikogu 23.11.2017 otsuse nr 32 „Esindaja määramine Kunda Majanduskeskuse nõukogusse“ kehtetuks tunnistamine“

Viimane päevakorraline küsimus on formaalne. Vallavalitsus muutis majanduskeskuse põhimäärust ning selle järgi pole asutusel enam nõukogu. Otsus kinnitatakse ühehäälselt. Materjalid leiate siit – https://atp.amphora.ee/virunigulavv/index.aspx?itm=134646

7. Informatsioon

 • Raido Tetto tutvustab töös olevat eelnõud, milleks on “Loa andmine eelläbirääkimistega pakkumise konkursi korraldamiseks hoonestusõiguse seadmiseks, vallavara rendile andmiseks ja operaatortegevuse võõrandamiseks.” Puudutab konkreetselt Kunda hooldekodu. Tänase seisuga maksame 116 000 eurot hooldekodu pidamisele peale. On vaja uurida, kas erasektorist oleks võimalik leida mingit alternatiivi. Suve lõpuks võiksime jõuda otsusele, kas jätkame ise või anname selle tegevuse üle. Minu küsimusele, kas antud küsimuses on juba läbirääkimisi peetud, vastab ta, et ei ole. Olevat küll üks ettevõte, kes on asjast huvitatud. Ometi võib vallavanema Facebooki seinalt leida 29. jaanuari kuupäevaga järgmise postituse:
 • Riho Kutsar: Annan teada, et lähetan vallavanema aprillis Viroli eesotsas koos maakonna ettevõtjatega Ukrainasse. Kas volikogu liikmetel on vallavanemale küsimusi?
 • Einar Vallbaum:
  • Lihtsad arvestused – selleks, et hooldekodu nulli tuleks, on vaja vähemalt 80 kohta. Uuest aastast muutuvad ka seadused, meil raske nendele nõuetele vastata.
  • Järgmisel nädalal tulevad vallaga tutvuma tuumaelektrijaama rajajad.
  • Kunda ranna projekt on käimas.
 • Jelena Fjodorova tõstatab Aseri randa minekut takistava tõkkepuu teema. Volikogu liige Gaido Kentem on välja öelnud, et kui Aseri rahvas ennast kokku ei võta ja seda inimest, kes tõkkepuu ära lõhkus tema ette ei vii, paneb ta territooriumile veel aia kah ette. Varem lubas, et teeb hommikul lahti ja paneb õhtul kinni.
 • Lisaks tekib arutelu Aserisse mälestuspingi paigaldamise üle. M. Šipilova eestvedajaks, sotsiaalmeedias olevat tulised arutelud koha ja kujunduse osas, rahvas eri leerides.

Volikogu esimees teatab, et järgmine istung toimub 25. aprillil ning lõpetab istungi.