Alustame siis järjekordse volikogu istungi kajastamisega.

Nagu eelmisel korral mainitud sai, toimuvad istungid täna ja edaspidi Viru-Nigulas, sealse haridusseltsi ruumides.

Täna puudub istungilt Olav Kreen, kes on sellest ka eelnevalt teatanud, Koit Oras ja Gaido Kentem saabuvad väikese hilinemisega.

Nagu ikka, algab istung päevakorra kinnitamisega. Sel korral on vallavalitsus teinud ettepaneku lisada päevakorda täiendavalt punkt, millega muuta raamatupidamise aruandluses arvestuspõhimõtteid. Volikogu liikmetel vastuväiteid pole, teema lisatakse päevakorras teiseks.

1. Viru-Nigula valla 2019. a eelarve täitmise ülevaade seisuga 31.03.2019

Ettekandjaks E. Järvepere, volikogu liikmetele saadetud ülevaate saab alla laadida SIIT.

Tegemist on informatiivse päevakorrapunktiga – kvartal on möödunud ning vallavalitsus teeb väikese ülevaate eelarve senistest arengutest. Tuleb välja, et tulumaksulaekumine on pisut väiksem kui kavandatud, kuid see on aasta alguses tavapärane. Samas on laekumine kõrgem võrreldes eelmise aastaga. Laenusid ei ole siiamaani veel ära võetud. Lumelükkamist on sel aastal olnud äärmiselt palju – sellega ei arvestatud ning lisaeelarvega tuleb raha juurde leida, et saaks teid ka pisut remontida.

A. Aron: Sellest aastast on meil tekkepõhine raamatupidamine, mistõttu on raske võrrelda eelmise aasta asju, arved laekuvad veel jupp aega tagantjärele.

R. Kutsar: Järgmisel korral teeme kvartaliülevaate kuu aega hiljem, et numbrid oleksid täpsemad.

2. Arvestuspõhimõtete muutmine

Ettekandjaks E. Järvepere, eelnõu SIIN, seletuskiri omakorda SIIN.

Täpsem informatsioon on kirjas eelõu seletuskirjas.

K. Oras avaldab rahulolematust, et materjalid on saadetud päevakorda liiga hilja, et me ei peaks seda täna arutama.

Tegelikult aga probleemi pole, kui volikogu on päevakorra arutamisel selleks nõusoleku andnud.

Poolt: 19. Vastu: 0. Erapooletu: 1.

3. Volikogu määruse eelnõu „Kunda Linnavolikogu 02.03.2001 määruse nr 6 „Kunda Ühisgümnaasiumi teeninduspiirkonna kinnitamine“ kehtetuks tunnistamine“

Ettekandjaks M. Trumm, materjalid SIIN.

Tegemist vormilise päevakorrapunktiga, midagi sisulist siin arutada ei ole. Küsimusi pole samuti kellelgi.

Poolt: 20. Vastu: 0. Erapooletuid: 0.

4. Volikogu määruse eelnõu „Viru-Nigula valla kaevetööde ning teede ja tänavate sulgemise eeskiri“ – II lugemine, kinnitamine 

Ettekandjaks H. Källo, materjalid.

Heiko kommenteerib esimese lugemise ajal tekkinud küsimusi. Tihedustegur – tuleb saavutada enne, kui hakatakse pealmist kihti tegema. Majanduskomisjon tegi ettepaneku akteerida penetomeetriga tehtavat uuringut (tiheduse mõõtmine), paraku seda teha ei saa (akteerida).

K. Oras: §4lg2 – vastav pädevus – mida see tähendab? Võiks olla pisut konkreetsem.

Heiko: MTRis peaks olema vastav litsents.

Poolt: 20. Vastu: 0. Erapooletuid: 0.

5. Volikogu otsuse eelnõu „Euroopa Parlamendi valimisteks jaoskonnakomisjonide moodustamine“

Ettekandja K. Engelbrecht, materjalid.

E. Rästa, K. Kraut ja A. Aron teatavad, et nemad päevakorrapunkti arutelus ja otsustamisel ei osale.

K. Engelbrecht: Volikogu ülesandeks on kinnitada jaoskonnakomisoni moodustamise, asukohad ning komisjonide liikmed. Komisjonid tulevad samasse kohta mis RK valimistel. Pooled kandidaadid komisoni saavad esitada erakonnad, pooled saab esitada vallasekretär.

Täpsema info ühes komisjoni liikmete nimekirjaga leiab eelnõust, kellelgi küsimusi ei ole.

Poolt: 17. Vastu: 0. Erapooletuid: 0.

6. Volikogu määruse eelnõu „Viru-Nigula valla Noortevolikogu põhimäärus“- II lugemine, kinnitamine

Ettekandjateks K. Soomelt, kultuuri- ja noorsootööjuht ning K. Kerner, Kunda Ühisgümnaasiumi õpilasesinduse president. Materjalid.

K. Soomelt: Vahepeal peamiselt muudetud valimiste korda, ENTK ja Merle Maimjärv-Mirka aitasid tublisti kaasa. Suve jooksul ette valmistavad tegevused, uue õppeaasta alguses rakendame.

K. Kerner: Valimisõigus jäi samaks, kandideerimisõigus on alates 13-aastast. Sisulise poole pealt on noorte volikogu võrreldav volikogu komisjoniga.

K. Veski: Tuleb meeles pidada, et eelkõige on tolle osaluskogu näol tegemist demokraatiakooliga, võimalikult palju tuleks asjast rääkida, tundides teemaks võtta, et mida ja miks tehakse. Ja seda ka nooremate hulgas, kui valimisõiguslikud.

K. Soomelt: Plaanid sellised on, kindlasti tegeleme.

Poolt: 20. Vastu: 0. Erapooletuid: 0.

7. Volikogu määruse eelnõu „Viru-Nigula Vallavolikogu 31.03.2018 määruse nr 25 „Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord“ muutmine“

Ettekandjaks K. Soomelt. Materjalid.

K. Soomelt: Kuna ettepanek selleks muudatuseks tuli detsembris volikogu enda poolt, ei oskagi midagi eriti kommenteerida täiendavalt. Vastavalt sellele on tehtud korras ka muudatused.

Poolt: 20. Vastu: 0. Erapooletuid: 0.

8. Volikogu määruse eelnõu „Viru-Nigula Vallavolikogu 27.12.2018 määruse nr 47 „Viru-Nigula huvihariduse tegevuskava kinnitamine“ muutmine

Ettekandjaks K. Soomelt. Materjalid.

K. Soomelt: Seadus käsib tegevuskava võtta 15.01 vastu, kuid selleks ajaks on antud ainult prognoositav summa. See hiljem täpsustub ja me peame selle vastavusse viima tegelikkusega.

Poolt: 20. Vastu: 0. Erapooletuid: 0.

9. Volikogu määruse eelnõu „Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ II lugemine, heakskiitmine

Ettekandjaks E. Ojala-Bakradze. Materjalid.

Eve teeb ülevaate dokumendi menetlusprotsessist, meie ettepanekud on kõik sisse viidud. Tänaseks on kõik Lääne-Viru omavalitsused dokumendi heakskiitnud, jäänud on veel Viru-Nigula ja Tapa. Viimane arutab asja esmaspäeval. Kokku laekus 80 ettepanekut. 29. märtsil VIROLi üldkoosolekul võeti dokument vastu ning saadeti omavalitsustele heakskiitmiseks.

Poolt: 20. Vastu: 0. Erapooletuid: 0.

10. Volikogu otsuse eelnõu „Lääne-Viru arengustrateegia tegevuskava heakskiitmine“

Ettekandjaks E. Ojala-Bakradze. Materjalid.

E. Ojala-Bakradze: Jutt sama, kinnitamine käib lihtsalt kahes osas.

Poolt: 20. Vastu: 0. Erapooletuid: 0.

11. Volikogu otsuse eelnõu “Viru-Nigula Kommunaal OÜ  lõpetamine”

Ettekandjaks R. Tetto. Materjalid.

R. Tetto: Teema on korduvalt volikogust läbi käinud, pikalt midagi rääkida ei ole. Kõik õigused ja kohustused on üle läinud Aseri Kommunaalile. Sisuliselt riiulifirma.

Poolt: 20. Vastu: 0. Erapooletuid: 0.

12. Volikogu otsuse eelnõu “Aseri Kommunaal OÜ põhikirja kinnitamine”

Ettekandjaks R. Tetto. Materjalid.

R. Tetto: Põhikirja muutmise vajadus on tingitud sellest, et praeguses on sees tegevusvaldkond, millega ettevõte enam ei tegele (sooja tootmine, edasi kandmine). Dokument on palju arutlusi läbinud ning selline ta on. Lisaks ilmselt hakkab ettevõte Aseri kooli ja Vasta kooli soojatootmist hooldama.

Poolt: 19. Vastu: 0. Erapooletuid: 1.

13. Volikogu otsuse eelnõu „Loa andmine eelläbirääkimistega pakkumise konkursi korraldamiseks hoonestusõiguse seadmiseks, vallavara rendile andmiseks ja operaatortegevuse võõrandamiseks“

Ettekandjaks R. Tetto. Materjalid.

R. Tetto: Dokument on teil pikalt tutvumiseks olnud. Eesmärk on leida keegi, kes võtaks üle teenuse pakkumise. Seni on tehtud dokumenti vaid üks ettepanek.

Majanduskomisjon ja eelarvekomisjon teevad ettepaneku lepinguperiood teha pikem ehk siis 20-50 aastat. Oleks ettevõtjal lihtsam teha otsuseid.

Küsimus on selles, kas ja mida meie rahvas sellest võidab.

K. Oras: Meenutab katlamajade teemat, et midagi kalkuleeritud pole aga juba otsustame. Katlamajade puhul oli väga selgelt teada, kes konkursi võidab, mul on tunne, et sellega läheb samamoodi.

R. Tetto: Meie soov on näha, kas kõnealustel tingimustel üldse keegi on asjast huvitatud.

A. Aron: Kui me ise tahaksime asja pidada, siis peaksime analüüsima. Kui me kellelegi teisele anname, siis ei peaks analüüsima.

K. Oras: Kummaline olukord – kui vald peab, teenib asi kahjumit, kui ettevõtjatele müüa, hakkab millegipärast kasumit teenima.

E. Vallbaum: 45 kohaga ei tule asi kasumisse. Selleks on vaja vähemalt 100 kohta. Vallal investeeringu tegemiseks võimekust ei ole.

E. Polluks: Personaliga on samuti probleemid – litsentsid ja koolitused vaja ära teha lähiajal, keeruline seis. Sotsiaalkomisjon jäi seisukohale – proovima peab, mida konkurss meile pakub. Siis saab juba konkreetsemalt otsustada.

R. Kutsar: Volikogu liige peab olema konkursikomisjonis. Kes soovib?

Tunnen, et tahaksin selle teemaga end pisut enam kursis hoida, mistõttu pakun ennast välja.

G. Kentem: Pakun ka Allar Aroni.

Volikogu esindajateks saavad A. Aron ja K. Veski.
Poolt: 19. Vastu: 1. Erapooletuid: 0.

14. Volikogu esimehe välislähetusele suunamine

Ettekandjaks R. Kutsar. Materjalid.

R. Kutsar: Mina taandan ennast, kuid räägin tausta ära. Kuna vallavanem tervel sõidul ei saa osaleda, juhin ise teise poole delegatsiooni.

Tekib segasevõitu arutelu, J. Fjodorova soovib teada, kui palju läheb maksma vallale see reisimine, R. Kutsar lükkab selle info informatsiooni punkti alla ja paneb päevakorrapunkti hääletusele. Kummaline, et ta end ei taanda selle punkti arutelust, kuigi alguses lubas. Seda ei pane aga keegi tähele.

Poolt: 14. Vastu: 3. Erapooletuid: 2.

15. Informatsioon

Kunda lasteaia renoveerimisest. R. Tetto.

 • Teine hange sai läbi, pakkujaid 5, hinnad jäid 298 000 ja 2 000 000 vahele. Odavaim mõistlik pakkumine oli 1,24 miljonit eurot + km. Toetust saime 450 000, valla eelarvest reserveerisime 320 000. Käärid väga suured. Kui me ehitama ei hakka, peame me projekteerimise osa tagasi maksma.
 • K. Oras: Jätame Kundas mõned teed tegemata ja ongi olemas raha. Vallavalitsus võiks esitada oma nägemuse, et kuidas ta näeb seda projekti teostatavat.
 • A. Aron: Tasuvusaeg on sellel investeeringul väga jabur – 73 aastat. Täna on odavam soojustamata kütta, kui hakata remontima.

Raieküpse metsaga kinnistud. R. Tetto.

 • Raieküpseid on kolm. Raketibaas + kaks kinnistut Aseris. Tellitud metsa majandamise kavad. Rahaline väärtus veidi alla 100 tuhande euro. Eesmärk on muuta need pargiks.

Viru-Nigula vana vallamaja. R. Tetto.

 • Vanasti vallamaja tegutses sisuliselt kahes korteris. Viru malev sooviks sealt kolme ruumi kasutada – kolm kabinetti, köök ja abiruumid. Viru-Nigula kodukaitsjatele ja kaitseliitlastele. Kas volikogu oleks sellega päri? Tahavad tasuta kasutada ja mitte maksta ka enda kommunaalkulude eest.
 • R. Heinmets: Pakun välja, et teeme vaheseina uuesti vahele, toome sotsiaalkorterites elavadpered siia ja müüme vallale kuuluvad korterid kortermajades maha. Saame püsikuludest lahti.
 • E. Rästa: Alla pidi saun tulema, kas see niiskuse ja lärmiga probleeme ei tekita?
 • R. Heinmets: Majanduskomisjon tahaks seda teemat rahulikult arutada.
 • M. Parijõgi: Minu hinnangul on küll Viru-Nigula kaitseliit oma tegevusega näidanud, et vald võiks neid toetada.

Aseri tuulikupark. R. Tetto.

 • Eksisteerib detailplaneering, mille järgi võib Aseri lähedale ehitada kaks tuulikut maksimaalse kõrgusega 60 m. Väljastatud projekteerimistingimuste järgi võib maksimaalne kõrgus olla 90 m, väljastatud ehitusloa järgi kuni 80 m. Arendaja on üles ärganud ning tahab hakata tuulikuid püsti panema. Eeldatavalt vaidlus tulemas, kas tohib neid ehitama hakata (Kaitseministeerium). Ehitusluba on neile väljastatud, kui keegi hakkab luba tühistama, võib tekkida vallale suur nõue. Juriidiliselt ehitustegevusega on alustatud. Alusplatsi on ette valmistatud. Palju segaseid ebakõlasid, dokumente pole ka ehitusregistris.

Masuudireostus Aseri rannas. M. Mändmets Keskkonnainspektsioonist.

 • Avastatud reostus, lekkeid on hästi näha. Aseri Sadamale on tehtud ettekirjutus likvideerida. On vastanud, et alustavad lekke tõkestamistöödega homsest (so 26.04.2019). Hetkel on ettekirjutus seotud lokaliseerimise, neutraliseerimise ja tõkestamisega. Tegemist on jääkreostuse objektiga, likvideerimiseks on tehtud eraldi ettekirjutus, kuid selle on omanik vaidlustanud. Kaasneda võib suur merereostus. Arvatavasti on seda reostust kandunud randa kaua ja reostus ca 250 m pikkusel alal, suure tõenäosusega on nõukogude ajast peale mahutid maa sees.
 • KIKist taotletakse raha masuuditünnide välja võtmiseks. Maaomanik koos ekspertidega peab reedeks selle tõkestama. Asjaga tegeletakse. Praegu on alust arvata, et maaomanik tegeleb probleemiga.
 • K. Oras: Vallaelanikke tuleb informeerida sellest olukorrast.
 • G. Kentem: Meie versioon on, et meie pole süüdi selles, et riigile kuuluval maal on mahutid ja sealt lekib. Enne kui kõige äärmisemat maaomanikku süüdistama hakata, tuleks asjad selgeks teha. Me homme hakkame kaevama ja uurima, et mis jama on.
 • M. Mändmets: Teavitussildid tuleks üles panna, kuna meresetted ei ole seal puhtad.
 • G. Kentem: Aseri sadam sulgeb nendele kuuluva maa rannas. Ja sulgeb täielikult ligipääsu mere äärde. Jääb vaid 10m kallasrada.
 • M. Mändmets: Rannal liikumist ei tohi tõkestada.
 • Kas kutsuda kokku kriisikomisjon asja arutamiseks?
 • E. Vallbaum: Hetkel ei näe mõtet kriisikomisjoni kokku kutsumiseks, pole mõtet tulla kokku ja targutada, sellest pole mingit tolku. Valla keskkonnaspetsialist on Keskkonnainspektsiooniga igapäevaselt ühenduses.
 • K. Oras: Vald võiks ühendust võtta riigiga ja neilt abi küsida.
 • H. Källo: Miks te varem Aseris asjaga ei tegelenud?

Tekib lärm ja vaidlus.

Kohapeal tõstatuvad küsimused.

E. Tull: Lugesin valla lehest, et plaan on teha Aserisse internaat võõramaalaste lastele.

Küsimusest ei saagi nagu keegi eriti aru, diskussioon läheb Aseris tegutsevatele usklikele.

 • J. Fjodorova: Jumala otsijate liikumine. Tahavad teha Aserisse usuülikooli. On ära ostnud 6 kinnistut Aserist ning me peaksime andma selge sõnumi välja, et me ei müü enam Aserist midagi ära.
 • G. Kentem: Viige end kurssi enne kui hakkate midagi rääkima ja oma kampaaniat tegema.

Läheb parajaks karjumiseks Kentemi ja Fjodorova vahel.

 • A. Aron: Ma ei usu, et Aserist on saamas mingi uus Jeruusalemm. Laseme Aseri inimestel oma asjadega ise tegelda. Selles videos, mis FB-s on üleval, siis seal õhutati kogukondade vahelist vaenu. Volikogu liikmed, te teate eelarvet ja seda, kuidas me asju ajame.
 • E. Rästa: Kortereid võivad eraisikud ükskõik kellele maha müüa.
 • E. Vallbaum: Huvitav on vaadata – juba alates 2013 on Aseri valla lehes vallavanema veerus kirjas, et viime asjad üle kooli. Asjad on ühinemislepingus sees jne. Ettepanek volikogu liikmetele – asjade tegemiseks tuleb ettepanekud teha eelarve arutelude juures.
 • K. Oras: Jah, Aseri vald on otsuseid omal ajal teinud. On olnud haldusreform jne. Me peaksime teatud asju uuesti arutama. Vallavanem on kellelegi midagi ära lubanud ja alustanud asju valest otsast.
 • E. Vallbaum: Koit valetab.

Tekib järjekordselt lärm ja karjumine üksteise peale.

 • J. Fjodorova: Peame reageerima usklikele
 • K. Oras: Mis rahvamaja hindamisaktile numbriks tuli?
 • E. Vallbaum: 101 tuhat eurot.

Minnakse edasi järgmiste teemade juurde.

 • E. Tull: Päris paljud inimesed nurisevad, et Kundas on Grossi poe ees palju kerjuseid.

Taas üleüldine lärm ja läbisegi karjumine.

 • K. Oras: Rahu tn 19 kinnistuga toimuva osas on Aseri inimesed murelikud. Mis toimub?
 • E. Vallbaum: Kui nad ostsid kinnistu ära, teadsid täpselt, mida nad tegema hakkavad. Meie ei saa neid takistada, Keskkonnaamet annab tegevuseks load. Iga ettevõte lihtsalt teeb oma taotlused tavaliselt maksimaalse peale.
 • K. Oras: Kas kogukonnaga ei peaks neid asju arutama kõigepealt?
 • G. Kentem: See maatükk on tootmismaa, aastal 1970 oli seal 100 autot, sõideti ja tehti ööpäevläbi. Ei olnud kellelgi probleeme. Nüüd kui keegi tahab hakata seal midagi tegema, on kogukond krussis ja tekivad kaklused.
 • K. Oras: Oh ei, ärgem inimestelt midagi küsigem. Koristage enne oma vana saast ära, kui hakkate mingeid uusi jamasid tekitama!
 • K. Oras: Koolimaja mööbel Aserisse – kas vastab tõele, et Aseri kooli peab peale remonti kasutusele võtma veel vana mööbli.
 • E. Vallbaum: Raha planeerisime 100 000, hanke tulemus oli 272 000 eurot. (Tekib jälle lärm ja karjumine). Kooli juhiga sai asjad läbi vaadatud, mingi osa vanadest (kuid suhteliselt uutest asjadest) jäävad kasutusele.
 • E. Polluks: Administratsiooni mööbel jääb kasutusse. Mingi osa mingeid asju, mis on väga korralikud, tulevad samuti kaasa. Ka tahvlid tulevad kaasa osaliselt (kriiditahvlid). Mina pole ka kuulnud, et see summa, mis lõhki läheb, et raha juurde ei leita.
 • E. Vallbaum: Meil on volikogus selgeltnägija, kes teab kõike, küsige temalt.
 • A. Aron: Me peame lõppude lõpuks mingit vastutustunnet üles näitama, kuna te ju kõik näete, mida hangete tulemused näitavad.
 • E. Vallbaum: Kõik mis on müükidest teenitud, on pandud Aserisse, ka vallamaja müügist tulnud raha on koolimajja suunatud.
 • K. Kraut: Kas GreenMarine võiks Aseri rahvaga rääkima minna?
 • E. Vallbaum: Jah, olen nendega rääkinud. Nad tulevad rääkima. Tegemist on riigiettevõttega, arvestage sellega, nad on korrektsed.
 • K. Kraut: Volikogu suhtes on nende kogukondlike tülide käigus oldud ebaõiglased, me justkui oleksime kaagutajad ja ebausaldusväärsed.
 • E. Vallbaum: Volikogu liikmed ise kütavad seda jama üles.
 • J. Fjodorova: Aga kuidas see saab nii olla, et poolteist aastat ei räägita rahvamajast või probleemidest midagi ja siis majanduskomisjonis järsku öeldakse, et müüme maha.
 • G. Kentem: Müügiplaani pole tehtud.
 • J. Fjodorova: Aga ikkagi – kui palju läheb vallale maksma see taaskordne sõit Moldovasse?
 • R. Kutsar: Me ei oska seda öelda.
 • E. Vallbaum: 4500 eurot.
 • R. Kutsar: Pöördu raamatupidamisse.

Sellega on volikogu istung jõudnud lõppu. R. Kutsar teavitab volikogu liikmeid nõudest mai lõpuks oma huvid deklareerida ning et tulnud on terve rida küllakutseid sõprusvaldadest.

Järgmine volikogu istung toimub 30. mail siinsamas.

3 KOMMENTAARID

 1. Ei usu, et see oli Viru-Nigula Vallavolikogu koosoleku protokoll. Pigem oli nagu Vallbaumi võimunäitamise aktsioon, juurde vigises ka Kentem.

KOMMENTEERI

Please enter your comment!
Please enter your name here