Oleme viimasel ajal lähemate kaasamõtlejatega päris mitmel korral sattunud arutlema munitsipaalpanganduse võimalikkuse üle. Sageli ka selles valguses, mis puutub esimese vabariigi ajal laialt levinud ühistegevusse nii kaubanduses kui ka panganduses. Meie toimetusele on viimasel ajal hakanud tilkuma infokilde, mis praeguse aja ühistegevuses peituvaid ohte üsna ehmatavates toonides näitavad. Enne kui aeg nende avaldamiseks küps on, toome välja valiku peamistest arutelupunktidest seoses munitsipaalpangandusega. Suhteliselt hüplikult, eelkõige sooviga lugeja vaimu ergutada. Olete oodatud kaasa mõtlema.

 • Euroopa Liidu Toimimise Leping (ELTL) art 107 lg 1 järgi on keelatud igasugune liikmesriigi poolt või riigi ressurssidest ükskõik missugusel kujul antav abi, mis kahjustab või ähvardab kahjustada konkurentsi, soodustades teatud ettevõtjaid või teatud kaupade tootmist, ühisturuga kokkusobimatu niivõrd, kuivõrd see kahjustab liikmesriikidev ahelist kaubandust
 •  Munitsipaalpanga asutamine on riigiabi, kuna riigiabi kriteeriumid on täidetud:
  • Avalike vahendite kasutamine – panga asutamiseks ja tegevuseks kasutatakse Tallinna rahalisi vahendeid;
  • Selektiivsus – Tallinn rahastab ühe konkreetse panga tegevust, jättes teised pangad rahastamisest kõrvale;
  • Mõju konkurentsile – vaieldamatult mõjutab uue panga asutamine ja tegevus teiste turul olevate pankade olukorda;
  • Mõju riikidevahelisele kaubandusele – munitsipaalpanga asutamine on suunatud sellele, et jätta välismaised pangad kasumist ilma (vaata http://www.tallinn.ee/est/Tallinna-linnavalitsus-kaivitas-uhistupanga-loomise).
 • Riigiabiga ei ole tegemist siis, kui rahalised vahendid eraldatakse nn. erainvestori vaatepunktist lähtudes. Teisiti öeldes ei oleks riigiabiga tegemist siis, kui erainvestor oleks valmis tegema Tallinnaga sarnase investeeringu munitsipaalpanga asutamisse.
 • Tallinn on andnud teada, et munitsipaalpank tegutseb mittetulunduslikel, kasumit mittetaotlevatel eesmärkidel (vaata http://www.tallinn.ee/est/Tallinna-linnavalitsus-kaivitas-uhistupanga-loomise). Sellepärast ei saa munitsipaalpangale raha eraldamist õigustada nn. erainvestori vaatepunktist lähtudes.
 • ELTL art 108 lg 3 kolmanda lause kohaselt eeldab riigiabi andmine Euroopa Komisjoni eelnevat luba. Luba ei ole vaja küsida, kui:
  • Kui abi on antud allapoole de minimis künnist (200 000 eurot kolme aasta kohta);
  • Kui abi põhineb olemasoleval ja varasemalt heakskiidetud abimeetmel;
  • Kui abi ei vasta üldise grupierandi tingimustele.
 • Ilmselgelt ei ole ükski punktis 5 viidatud asjaolu asjakohane. Sellepärast peab Tallinn taotlema munitsipaalpanga asutamiseks Euroopa Komisjonilt luba.
 • Keelatud riigiabi andmine küll ei takista munitsipaalpangale krediidiasutuse tegevusloa välja andmist (vaata krediidiasutuste seaduse § 15).
 • Siiski oleks täiendavaks võimaluseks takistada munitsipaalpanga asutamist enne tegevuse alustamist pöörduda keelamiskaebusega Finantsinspektsiooni vastu halduskohtusse. Samas, keelamiskaebuse esitamine on lubatud üksnes piiratud juhtudel (siis, kui haldusakti või toimingu hilisem vaidlustamine ei kõrvaldaks pöördumatuid tagajärgi). Keelamiskaebuse esitamise tingimused võivad olla praegu täidetud.
 • Kolmandaks on võimalik esitada taotlus Harju maavanemale. Vabariigi Valitsuse seaduse § 85 järgi teostab maavanem järelevalvet maakonna kohalike omavalitsuste haldusaktide õiguspärasuse üle. Maavanem ei teosta järelevalvet Finantsinspektsiooni poolt väljastatava tegevusloa suhtes.
 • Maavanem saab kontrollida seda, kas Tallinna Linnavolikogu otsus asutada munitsipaalpank on õiguspärane. See tähendab, et taotlus maavanemale järelevalve teostamiseks on võimalik esitada enne, kui Finantsinspektsioon annab Tallinna munitsipaalpangale tegevusloa. Taotluse maavanemale volikogu otsuse suhtes järelevalve teostamiseks võib esitada ükskõik milline isik (eelistatavalt Tallinna elanik).
 • Minu hinnangul võib Tallinna munitsipaalpanga asutamine olla ka vastuolus kohaliku omavalitsuse korralduse seadusega (vt § 6 allpool). Munitsipaalpanga asutamine oleks ilmselgelt sisenemine pangateenuste (konkurentsi)turule, millise puhul ei saa väita, et teenus oleks täna halvasti kättesaadav, ebakvaliteetne vmt. Seda ei ole minu hinnangul kooskõlas KOV ülesannete ja pädevusega. Seda eriti olukorras, kus KOKS § 6-s nimetatud sotsiaalsete teenuste osutamine on selgelt ebarahuldav (näiteks võib tuua lasteaiakohtade kroonilist puudust, teede viletsat seisukorda jmt). Kokkuvõttes ei oleks see sihipärane KOV rahaliste vahendite kasutamine.

Ja lõpetuseks tsiteeriks üht oma öökapikausta:

KOKS § 6 Omavalitsusüksuse ülesanded ja pädevus

(1) Omavalitsusüksuse ülesandeks on korraldada antud vallas või linnas sotsiaalabi ja -teenuseid, vanurite hoolekannet, noorsootööd, elamu- ja kommunaalmajandust, veevarustust ja kanalisatsiooni, heakorda, jäätmehooldust, ruumilist planeerimist, valla- või linnasisest ühistransporti ning valla teede ja linnatänavate korrashoidu, juhul kui need ülesanded ei ole seadusega antud kellegi teise täita.

(2) Omavalitsusüksuse ülesanne on korraldada antud vallas või linnas koolieelsete lasteasutuste, põhikoolide, gümnaasiumide ja huvikoolide, raamatukogude, rahvamajade, muuseumide, spordibaaside, turva- ja hooldekodude, tervishoiuasutuste ning teiste kohalike asutuste ülalpidamist, juhul kui need on omavalitsusüksuse omanduses. Nimetatud asutuste osas võidakse seadusega ette näha teatud kulude katmist kas riigieelarvest või muudest allikatest.

(3) Lisaks käesoleva paragrahvi 1. ja 2. lõikes sätestatud ülesannetele otsustab ja korraldab omavalitsusüksus neid kohaliku elu küsimusi:

1) mis on talle pandud teiste seadustega;

2) mis ei ole seadusega antud kellegi teise otsustada ja korraldada.

(4) Omavalitsusüksus täidab riiklikke kohustusi:

1) mis on talle pandud seadusega;

2) mis tulenevad selleks volitatud riigiorgani ja antud volikogu vahelisest lepingust.

 (5) Käesoleva paragrahvi 4. lõike punkti 1 alusel kohalikule omavalitsusele pandud kohustustega seotud kulud kaetakse riigieelarvest.

Loe lisaks: