Kaheksa küsimust minister Juhan Partsile

101
Foto: Erik Peinar

Kaido Veski 18.08.12 16:56

Minister Juhan Parts ütles 26.01.2012 Postimehele: “Kindlasti tuleb aga asja uurida, kui tekib väiksemgi kahtluseuss Konkurentsiameti erapooletuses.”

See oli peaaegu aasta peale seda, kui Riigikontroll oma aruandes Riigikogule selgesõnaliselt välja ütles: “Konkurentsiamet ei ole soojuse hinna kooskõlastamisel kohelnud ettevõtteid võrdselt.”

Võttes arvesse kõiki selle aasta jooksul avalikuks saanud asjaolusid Konkurentsiameti juhi Märt Otsa osalusel Kundas tehtud soojaärist, küsivad Kunda elanikud minister Juhan Partsilt järgmised küsimused:

  1. Kas minister võib Kunda elanikele käsi südamel öelda: “Ma olen kontrollinud kõiki asjaolusid ja võin käsi südamel öelda, et Konkurentsiameti peadirektori Märt Otsa tegevus Kunda sooja hinna määramisel oli ja on täiesti seaduslik ja selle kõrge hind ei ole kuidagi seotud tema isikliku ettevõtlusega.”?
  2. Miks minister ei ole lähtunud oma tegevuses tema enda partei valimisloosungist “Kodukulud alla”, jättes rakendamata MKM sisekontrolli, kelle võimuses on välja selgitada vähemalt asjaolu, kas soojahinna tõusu põhjuseks ei ole seotud ministeeriumi haldusalas asuva asutuse kõrgemate riigiametnike korruptsiooniga?
  3. Kas eelmise tegematajätmise, so piisava sisekontrolli teostamise põhjuseks on ministri oskuste või tahtmise puudumine?
  4. Juhime ministri teadmist ja tähelepanu asjaolule, et sooja hinna suurus mõjutab päris paljusid inimesi Eesti Vabariigis. Seetõttu soovime teada, miks ta võimaldab varjatud süsteemi, kus tavakodanikul puudub võimalus saada teavet tema piirkonna sooja hinna kujunemise kohta, lastes Konkurentsiametil koostöös soojamüüjatega varjata sooja hinna komponente, muutes need monopoolse ettevõtte ärisaladuseks. Kas minister taipab, et sellega võtab Konkurentsiamet sisulise võimaluse vaidlustada sooja hind kohtus, jättes vaid formaalse võimaluse?
  5. Kas ministeerium on kontrollinud ja võib öelda, millise hinnaga ostis Kunda linna soojaga varustav ettevõte Fortum Termest gaasi iseenda emaettevõtte osalusega firmalt Eesti Gaas? Kas üldse ja kui palju erineb see hind eratarbija hinnast?
  6. Konkurentsiamet on meile vastanud, et perioodil 2001-2007 on Energiaturu Inspektsioon teinud 270 otsust sooja hinna ja hinnavalemite kooskõlastamise kohta ning keeldunud nende väljastamisest põhjusel, et nende avaldamine võtab aega 3,4 töönädalat ning see takistab Konkurentsiameti avalike ülesannete täitmist. Palun selgitage oma teadmistega, millised on need Konkurentsiameti ülesanded, mille täitmist segab tema enda töötulemuste avalikustamine.
  7. Kuidas minister näeb, et neid dokumente on võimalik saada? Kas iganädalane kõikide dokumentide küsimine on ministri arvates piisav, et Konkurentsiamet ei saaks hiljem pugeda suure ajakao taha?
  8. Kas minister on midagi ette võtnud  selleks, et Konkurentsiamet muutuks tarbijate huvide kaitsjaks, mitte ei toimiks edasi ettevõtjate doteerijana ja sedagi valikuliselt oma suva järgi?

Palume küsimustele konkreetseid vastuseid. Poliitiliste ümarate vastuste koostamisega palume Teil oma aega mitte raisata, kuna selles olete juba vähemalt Kunda elanike silmis täielikult läbi kukkunud.

MKM 09.10.12 09:04

1. Kas minister võib Kunda elanikele käsi südamel öelda: „Ma olen kontrollinud kõiki asjaolusid ja võin käsi südamel öelda, et Konkurentsiameti peadirektori Märt Otsa tegevus Kunda sooja hinna määramisel oli ja on täiesti seaduslik ja selle kõrge hind ei ole kuidagi seotud tema isikliku ettevõtlusega.“

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi siseauditi osakond majanduslike huvide deklaratsioonide hoidjana on kontrollinud Konkurentsiameti peadirektori ettevõtluses osalemisega seotud asjaolusid ning tema poolt oma majanduslike huvide deklareerimise seaduslikkust. Selle tulemusena ei ole tuvastatud seaduserikkumisi, sh ei leidnud kinnitust, et Märt Ots oleks ametiülesannete täitmisega seoses rikkunud korruptsioonivastases seaduses sätestatud tegevus- ja toimingupiiranguid või esitanud riigile valeandmeid oma majanduslike huvide kohta. Märt Otsa seotus ettevõtlusega Kundas lõppes 2007 aastal.

2. Miks minister ei ole lähtunud oma tegevuses tema enda partei valimisloosungist „Kodukulud alla“, jättes rakendamata MKM sisekontrolli, kelle võimuses on välja selgitada vähemalt asjaolu, kas soojahinna tõusu põhjuseks ei ole seotud ministeeriumi haldusalas asuva asutuse kõrgemate riigiametnike korruptsiooniga?

Küsimuses väidetu ei vasta tõele, ajakirjanduses Konkurentsiameti peadirektori suhtes esitatud kahtlusi on kontrollitud koheselt nende ilmumise järel.

3. Kas eelmise tegematajätmise, so piisava sisekontrolli teostamise põhjuseks on ministri oskuste või tahtmise puudumine?

Küsimuses väidetu ei vasta tõele.

4. Juhime ministri teadmist ja tähelepanu asjaolule, et sooja hinna suurus mõjutab päris paljusid inimesi Eesti Vabariigis. Seetõttu soovime teada, miks ta võimaldab varjatud süsteemi, kus tavakodanikul puudub võimalus saada teavet tema piirkonna sooja hinna kujunemise kohta, lastes Konkurentsiametil koostöös soojamüüjatega varjata sooja hinna komponente, muutes need monopoolse ettevõtte ärisaladuseks. Kas minister taipab, et sellega võtab Konkurentsiamet sisulise võimaluse vaidlustada sooja hind kohtus, jättes vaid formaalse võimaluse?

Juhime tähelepanu, et Konkurentsiamet on sõltumatu järelevalveasutus, kes teostab talle usaldatud pädevusi iseseisvalt. Majandus- ja kommunikatsiooniministril ega ka muul kolmandal isikul pole seaduslikku õigust sekkuda Konkurentsiameti poolt läbi viidavatesse järelevalve või- kooskõlastusmenetlustesse ega muul moel mõjutada Konkurentsiameti otsustusprotsessi. Teil on õigus pöörduda oma kaebusega kohtusse, seda võimalust pole Teilt võetud ei formaalselt ega sisuliselt. Mitte kellelgi pole õigust Teid takistada kohtusse pöördumast.

5. Kas ministeerium on kontrollinud ja võib öelda, millise hinnaga ostis Kunda linna soojaga varustav ettevõte Fortum Termest gaasi iseenda emaettevõtte osalusega firmalt Eesti Gaas? Kas üldse ja kui palju erineb see hind eratarbija hinnast?

Vaadake palun allpool vastuse viimast osa.

6. Konkurentsiamet on meile vastanud, et perioodil 2001-2007 on Energiaturu Inspektsioon teinud 270 otsust sooja hinna ja hinnavalemite kooskõlastamise kohta ning keeldunud nende väljastamisest põhjusel, et nende avaldamine võtab aega 3,4 töönädalat ning see takistab Konkurentsiameti avalike ülesannete täitmist. Palun selgitage oma teadmistega, millised on need Konkurentsiameti ülesanded, mille täitmist segab tema enda töötulemuste avalikustamine.

Konkurentsiameti ülesanded on loetletud tema põhimääruses. Seadused esitavad Konkurentsiametile ranged nõuded oma tegevuse avalikustamisel, amet peab tähelepanelikult jälgima informatsiooni avalikustamise piiranguid. Meil pole informatsiooni, et amet oleks rikkunud avaliku teabe või teisi asjasse puutuvaid seadusi.

7. Kuidas minister näeb, et neid dokumente on võimalik saada? Kas iganädalane kõikide okumentide küsimine on ministri arvates piisav, et Konkurentsiamet ei saaks hiljem pugeda suure ajakao taha?

Nende dokumentide saatmine Teile on võimalik seadustes kehtestatud korras.

8. Kas minister on midagi ette võtnud  selleks, et Konkurentsiamet muutuks tarbijate huvide kaitsjaks, mitte ei toimiks edasi ettevõtjate doteerijana ja sedagi valikuliselt oma suva järgi?

Teie järeldus on meelevaldne ja meil puudub põhjus sellega nõustuda. Kunda elanikele selgitame soojahinnatõusu alljärgnevalt: Kunda ja mitme teise Fortum Termesti võrgupiirkonna järsu hinnatõusu põhjus eelmise aasta sügisel ulatub 2009. aastasse. 2009 a. kevadel kooskõlastas Konkurentsiamet Kundale ja mitmele teisele Fortum Termesti võrgupiirkonnale soojuse hinnad. Tollel hetkel oli gaasi hind oluliselt langenud, sest 2008. aasta sügisel lahvatanud finantskriisi tagajärjel langes oluliselt nafta ja sellest tulenevalt maagaasi hind. (Kunda osas tehti otsus 29.05.2009, millega kooskõlastati soojuse hinnaks 799,84 kr ehk 51,11 €/MWh). Maagaasi hind oli siis suurusjärgus 150 € tuh. m3. Järgmine kord kooskõlastati nii Kundale (21.10.2011 74,73 €/MWh) kui ka mitmele teisele Fortum Termesti võrgupiirkonnale soojuse hinnad 2011 a. sügisel, selle ajaga oli maagaasi hind tõusnud tasemele 370 € tuh. m3 kohta. Kui teistes Eesti linnades ja asulates tõusid soojuse hinnad 2,5 aastase perioodi jooksul vastavalt gaasi hinna tõusule järk-järguliselt, siis Fortum Termesti piirkondades toimus 2011 a. sügisel järsk hinnatõus (Kundas 46%). Järsu hinnatõusu tingis asjaolu, et amet keeldus vahepealse 2,5 aastase perioodi jooksul ettevõttele kõrgemaid hindu kooskõlastamast. Põhjuseks oli, et ettevõte soovis nimetatud perioodil kooskõlastada soojuse hindu, milles oli kulubaas liiga kõrge ning amet keeldus hindu kooskõlastamast. 10. mail 2011 jõustus ringkonnakohtu otsus, millega jättis kohus jõusse Konkurentsiameti otsuse mitte kooskõlastada Fortum  Termesti poolt taotletud soojuse hind Pärnu linnas. Muuhulgas leidis kohus nimetatud otsuses, et soojuse hinnad peavad olema kulupõhised, ettevõte on kohustatud tegutsema efektiivselt, hoidma kokku kulusid ning Konkurentsiametil on õigus jätta hind kooskõlastamata, kui see ei vasta nimetatud kriteeriumitele. 2011 aasta sügisel nõustus Fortum Termest Konkurentsiameti seisukohtadega ning selle tulemusel kooskõlastati sama aasta  sügisel ka ettevõttele hinnad erinevates linnades ja asulates. Samuti oli ettevõtte ja ameti vahel vaidlus, kas ettevõttel on õigus tagasi saada nimetatud 2,5 aastasel perioodil saadud kahjum, mil müüdi soojust alla omahinna. Kahjum tekkis asjaolust, et kuna nimetatud perioodil tõusis oluliselt maagaasi hind, kuid Fortum Termestile ei kooskõlastatud kõrgemaid hindu, siis müüs ettevõte soojust alla omahinna. Amet sellega ei nõustunud ning Fortum Termest ei kaevanud ka ameti otsust halduskohtusse. Selle ameti otsuse tulemusena tarbisid nii Kunda kui ka paljude teiste Fortum Termest köetavate asulate tarbijad 2,5 aasta jooksul soojust alla omahinna. Kunda linna osas sai Fortum Termest 2,5 aastase perioodi eest ca 130 tuh. € kahjumit. Nimetatud kahjum jäi ettevõtte kanda ning tarbijatelt seda sisse ei nõutud.

KOMMENTEERI

Please enter your comment!
Please enter your name here