Elva vallavolikogu võttis vastu Verevi järve rannaala detailplaneeringu

68

24. augusti Elva vallavolikogu istungil võeti 16 poolthäälega vastu Elva linnas Verevi järve rannaala detailplaneering. Järgmisena suunatakse planeering Rahandusministeeriumile ja Keskkonnaametile.

Vallavolikogu vastu võetud detailplaneering esitatakse Rahandusministeeriumile heakskiitmiseks (kuna tegemist on üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga) ning Keskkonnaametile esitatakse taotlus ehituskeeluvööndi vähendamiseks.

Verevi järve rannaala detailplaneeringu vastuvõtmisega kinnitati ka avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu aeg. Tänase otsusega määrati detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajaks selle aasta 10. september kuni 10. oktoober ning avaliku väljapaneku koht on Elva vallavalitsus (Kesk 32, Elva linn). Avalik arutelu toimub 5. novembril kell 18 Elva vallavalitsuse saalis (Kesk 32, Elva linn).

Pärast avalikku väljapanekut ja avalikku arutelu esitatakse planeering vallavolikogule kehtestamiseks.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Verevi järve rannaala supelranna väljaarendamine ja ehitusõiguse määramine avalikkusele suunatud mitme funktsiooniga hoone ehitamiseks. Planeeringuprotsessi raames on koostatud ka mitmed uuringud, sh ehitusgeoloogiline uuring ja Verevi järve rannaala taimestiku inventeerimise uuring.

Detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav avalik arutelu toimus 25. mail 2019, planeeringu ja keskkonnamõjude hindamise avalik väljapanek toimus 13.12.2019–13.01.2019 ning selle raames laekus kuus kirjalikku arvamust. Väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus 19. veebruaril 2020.

Detailplaneeringuga seotud materjalidega saate tutvuda valla kodulehel, SIIN.