Uus istung on käes ning aeg ülevaatega alustada. Ei hakka sel korral pikka sissejuhatust tegema, kuna päris suur aur on läinud volikogu eel poliitilise avalduse koostamisele. Sellest aga juba õige pea lähemalt.

Jõuan täna kohale üsna vara ning annan volikogu esimehele teada, et soovin informatsiooni punkti all sõna kuue volikogu liikme nimel poliitilise avalduse tegemiseks.

Istungi avamine

Kohal on 18 volikogu liiget, puudumisest on eelnevalt teatanud J. Šipilov, G. Kentem ja J. Fjodorova.

Paratamatult taban end mõttelt, et tänane istung võib tulla üsna tasakaalukas.

Arutame päevakorda, kõik on poolt ja asume tööle.

1. Viru-Nigula valla arengukava ja eelarvestrateegia muudatuste kinnitamine

Selle päevakorrapunkti arutelu võttis suure osa ka eelmisest volikogu istungist. Kes soovib, võib detaile uurida SIIT. Kõik vahepeal tehtud ettepanekud on koondatud ühte tabelisse (vaata materjalide all faili AK ja EaS ettepanekud_ september 2019_ vallavalitsuse ettepanekutega.docx), need on läbi arutatud ning vastavalt kas arvestatud või siis mitte. Lisatud on ka arengukava juhtgrupi ja vallavalitsuse seisukohad. Eelarvestrateegias tehtud muudatused on koondatud faili nimega ES I ja II lugemise muutused 10.09.19.xlsx.

Loen arengukavast vallavalitsuse missiooni ning avastan üllatusega, et “Viru-Nigula vald on usaldusväärne partner valla arengust huvitatutele”. Ausalt – üpris raske on seda tõsiselt võtta. Just usaldusväärsus on see, millest suur hulk eelkõige Aseri kodanikke hetkel puudust tunneb.

Päevakorrapunkti kannavad ette R. Kutsar ja E. Järvepere. L. Lillepea on haigestunud. Materjalid (ka ettepanekud täpsemalt) leiate SIIT. Sellest tulenevalt teen edasises tekstis ka lühidalt.

R. Kutsar: Kahjuks on E. Ojala-Bakradze ja L. Lillepea haigestunud.

E. Järvepere: Esimesed viis tabelis olevat ettepanekut on volikogust läbi käinud ja arvesse võetud. Vaatame siis vahepeal laekunud asju.

R. Kutsar: Viru-Nigula kiriku asjus – tehti ettepanek lisada ka Kunda samamoodi juurde. Vaikus. H. Vimbergi ettepanek vallavara suhtes – see on arengukavas sees (valla elamufondi kriitiline analüüs), seda ei arvesta. Ja ka teine, mis soovib haldusreformi tagasi pöörata, jääb arvestamata.

E. Järvepere: Jelena ettepanek Aseri rahvamaja osas – otsustasime mitte arvestada, kuna kehtiv kava arvestab seda ja detailsemaks ei ole mõtet minna.

R. Kutsar: Olemasolevas arengukavas on lähtepunktiks asjakohane uuring, peale mida otsustatakse kas kolimine või renoveerimine. Sellega oli päri ka arengukomisjon.

E. Järvepere: M. Sternhofi matka- ja terviserajad – arvestame pisut muudetud sõnastusega. M. Sternhofi rahvamajaga seotud ettepanek – olemasolev sisuliselt sama, põhjendus ettepanek välja jätta sarnane J. Fjodorova ettepanekule. Õunaaia territoorium – täna teame, et vald seda endale ei saa. Komisjon tegi seega ettepaneku ettepanekut mitte arvestada.

R. Kutsar: Asja tuleks üldplaneeringu koostamisel uuesti arutada.

E. Järvepere: Suplusranna välja ehitamine – paadisilla osaga on juba arvestatud ka volikogu poolt tehtud ettepaneku juures. Supluskohtade osas arutada üldplaneeringu tegemisel uuesti. Allüksuste jagamine keskuste vahel – mitte arvestatud, kuna arengukavaga ei lahendata struktuuri ja juhtimise küsimusi. Ranna- ja puhkeala arendamine – Aseris ametlikult sellist ala pole, arengukomisjon tegi ettepaneku teemaga tegeleda. Punkt lisatud. A. Aroni ettepanek eelarvestrateegia asjus – sõnastuse muutmine seadusele vastavaks. Mõte tegelikult sama ja viimases komisjonis otsustati suunata otsustamine volikogule.

A. Aron: Ma teen siiski ettepaneku lähtuda seadusest. Toob koolilõuna näite: vald ütleb, et miks peaks uue lepingu pärast tulema volikogusse. Samas on kogumaht 350 tuhat ja seda peaks arutama siiski volikogus. Toob Rakvere linnavolikogu näite ja võrdleb oma kogemustega seal. Jääb enda seisukoha juurde, eelarveaastat ületavad kohustused peaksid tulema volikogule.

E. Järvepere: Mõlemad sõnastused tagavad, et tullakse volikogusse. Me ei peaks Allari ümbersõnastatud seadust panema meie määrusesse.

R. Heinmets: Toetan Allarit, ma ei näe probleemi, miks me ei peaks neid asju eelnevalt läbi arutama.

R. Kutsar: Allari ettepanek on sõna-sõnalt seadusest, vallavalitsuse oma on rohkem lahti kirjutatud. Kui rohkem arvamusi pole, siis peame tegema valiku. Hääletame. Võtame kõigepealt seadusest tuleneva sõnastuse, mis tekstis on hetkel kollane. Kes toetab?

Kõik 18 on poolt.

E. Järvepere: Seega on ettepanekud otsas.

R. Kutsar: Ettepanek on muudatused siis kinnitada. Kes on poolt?

17 poolt, vastu 0, üks erapooletu. Sellega on muudatused kinnitatud.

R. Kutsar: Nüüd siis eelarvestrateegia osa.

E. Järvepere: Teiseks lugemiseks saadetud versioonis on muudetud 1. ja 2. peatükk, 4. on välja jäetud jne. Samuti on muudetud 3. osa tabeleid ja üht-teist välja jäetud.

R. Kutsar: Muudatused on sisse viidud, loodan, et volikogu liikmed kontrollisid need üle ja ettepanek on muudatused kinnitada.

K. Oras: Likviidsete varade muutus on suur, ma loodan, et märkasite seda – kassasse meil raha ei jäägi.

R. Kutsar: Panen eelarvestrateegiasse tehtud muudatused hääletusele.

16 poolt, 0 vastu, kaks erapooletut.

R. Kutsar: Nüüd siis ka vastav eelnõu – arengukava ja eelarvestrateegia muudatuste kinnitamine.

2. Vallavara tasuta kasutusse andmine

Päevakorrapunkti mõtteks on Aseris aadressil Veetorni 5 ja Veetorni 7 asuvate garaažide Aseri Veetorni Seltsile tasuta kasutamiseks andmine. Seltsi näol on tegemist toimiva garaažiühistuga, sisuliselt on igal garaažiboksil olemas omanik. Olgu ka mainitud, et üks ühistu juhatuse liige on volikogu liige Gaido Kentem.

Ettekandjaks R. Tetto, materjalid SIIN.

R. Tetto: Tutvustab eelnõud nii nagu seletuskirjaski. Põhjus, miks nad valla omad on, on see, kuna omal ajal ei saanud neid erastada. Lahenduseks on läbi valla toimetada. Mis ei muuda seda, et faktiliselt on garaažide kasutajad ja omanikud need, kes seal alati olnud on. Anname sellega omanikele kindluse teha parendustöid ja toimetada. Lahendust otsisime kaua ja otsustasime seda teha läbi MTÜ. Võtaksid üle kohustused ja teenuslepingud ja haldamise. Kui volikogu nii arvab, võiksime muuta kasutusaja 20 aasta peale – nii nagu MTÜ üldkoosolek otsustas.

K. Veski: Seletuskirja kaardil on märgitud 5-st mingi jupike. Mida see tähendab?

R. Kutsar: Ülejäänud osa on Aseri Kommunaali oma.

K. Oras: Räägin, kuidas asjad tegelikult on. 5 on vana katlamaja ja 7 on kahepoolsed garaažid. Väike osa joonisel on juba ammu valla käes. See on aga oluline vallale, kuna kooli hoovist lammutati garaažid ära, mistõttu võiksid need ruumid jääda vallale teenindamaks Aseri Kommunaali ja kooli. Üks kasutajatest on muide G. Kentem.

E. Polluks: Mu tütre korteri juurde kuulub kah üks boks.

A. Aron: Kuigi maa kuulub meile, pole meie ise neid sinna rajanud ja seetõttu peaksid need jääma ikkagi inimeste kätte.

R. Tetto: Vald ei ole neid ehitanud ja omandas need läbi peremehetuks tunnistamise protsessi.

K. Oras: Nr 5 ei ole kindlasti läbinud peremehetuks tunnistamise protsessi.

R. Tetto: Minule teadaolevalt on.

K. Oras: Seda pinda on pigem vaja vallal, kuna vaja oleks manööverpinda, kus ladustada erinevaid asju.

R. Kutsar: Rahvamaja juures boksides saab asju ju hoida.

E. Vallbaum: Kindlasti jäävad need garaažid alles ning me neid ära ei anna – need on kõrged ja seal hoiame me materjali ja tehnikat.

R. Kiur: Siis me peame ikkagi inimestele kompenseerima kuidagi, kui me neilt ära võtame need.

R. Kutsar: Siis on kaks ettepanekut. Muudame ära 30 aastat 20 aasta peale.

R. Heinmets: Kas oli ka mõte reaalosadeks jagada?

R. Tetto: Oli küll, kuid ajanappuse tõttu otsustasime seda teed minna.

K. Oras: Kas meil on kusagile kiire?

R. Tetto: Saame asjaga ühele poole, inimesed küsivad pidevalt.

R. Kutsar: Seda asja tegelikult aeti juba Aseri valla ajal.

R. Kiur: Mis saab Kalvi tee garaažidest?

R. Tetto: See juba teine teema, hakkame riburada tegelema.

R. Heinmets: Inimene kunagi ikka tahab ju ära osta, miks me siis asju lõpuni ei aja? Jagame osadeks ära.

R. Tetto: See lõpuks võikski niimoodi kulmineeruda, kuid tegime täna otsuse, et nad saaksid oma vara üle haldama.

A. Aron: Mul sama mõte nagu Raivolgi, et me ei peaks siin vahel ise toimetama.

R. Kutsar: Kaks ettepanekut – anda kasutusse kõik, K. Orase ettepanek – anda vaid nr 7.

R. Heinmets: See punkt oleks võinud olla arutlusel ka majanduskomisjonis.

R. Kutsar: Esimese ettepaneku poolt 13, vastu 4, 1 erapooletu. Otsustatud!

3. Viru-Nigula Vallavolikogu 31.05.2018 määruse nr 25 „Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord“ lisa 1 muutmine

Selle teema taustaks on vajadus muuta lisa vastavaks määruse endaga. Nimelt muutis volikogu juba varem ära nimetatud korras toetuse suuruse, kuid lisa 1 (taotluse blankett) jäi muutmata. Sisuliselt on tegemist formaalse muudatusega, mille üle pikalt arutleda pole mõtet. Ette kannab R. Kutsar, materjalid SIIN.

R. Kutsar: Eelmisel aastal mais kehtestasime selle korra. Sel aastal aprillis muutsime määrust toetusprotsentide osas. Ekslikult jäi lisa 1 (taotlusvorm) muutmata. Avastasime vea ja soovime parandada. Võtsime ka ära kultuurijuhi andmed sealt, kuna neid saab ka valla kodulehelt. Sellest tulenevalt on ette valmistatud ka vastav määrus.

Hääletame, kõik poolt.

4. Viru-Nigula Vallavolikogu 23.01.2014 määruse nr 3 „Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord“ kehtetuks tunnistamine

Tegemist on taaskord ühe, veel ühinemise eelsest ajast ripakile jäänud määrusega, mis reguleeris Vasta kooli koolitöötajate koosseisu kinnitamist. Praeguseks on meil kehtestatud juba uus, valla kõikide haridusasutuste töötajate koosseisude kinnitamist reguleeriv kord, mistõttu tuleb too vana kehtetuks tunnistada. Puht formaalne punkt. Päevakorrapunkti kannab ette taas R. Kutsar, materjalid.

Riho: Teeb juba eespool kirjeldatust sisuliselt kokkuvõtte. Ettepanek on kehtetuks tunnistada. Kes on poolt?

Kõik on poolt.

5. Vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine ning Viru-Nigula Vallavolikogu 31.10.2017 otsuse nr 4 muutmine

Käesoleva punkti on päevakorda tinginud senise kultuuri- ja spordikomisjoni esimehe J. Fjodorova 11. septembril esitatud avaldus tagasi astumiseks nimetatud kohalt.

Kummaline on see, et kuigi avaldus on esitatud juba 11.09, pole siiani keegi mulle teadaolevalt veel pöördunud volikogu liikmete poole, alustamaks läbirääkimisi antud koha täitmiseks. Nagu hiljem R. Heinmetsa kommentaarist välja tuleb, pole ma ainus, kes alles täna teema tõstatamise üle muret tunneb. Punkti arutelu juhib volikogu esimees, materjalid.

R. Kutsar: Miks selline punkt? Sellepärast, et J. Fjodorova on teinud avalduse tagasi astuda. Kuna nii esimehe kui ka aseesimehe valimine käib koos (oleme korra selle protseduuri läbinud), tuleb nüüd mõlemad uuesti valida. Hetkel aseesimees K. Vodja, kes on oma tööga hästi hakkama saanud. Peame siis hakkama tegelema valimisprotseduuridega.

Kandidaatide üles seadmine. Tuletab meelde, et jagasime koalitsiooniläbirääkimistel kohad proportsionaalselt ning seetõttu kuulub komisjoni esimehe koht Keskerakonnale.

R. Kutsar: Kas Keskerakonna liikmetest keegi soovib?

Vaikus.

R. Kutsar: Teised?

J. Frolov pakub K. Vodja. Kristjan keeldub. K. Hein pakub K. Veski. Keeldun. E. Rästa pakub R. Pihlaku. Too keeldub. R. Kutsar pakub enda välja.

Vaikus.

Pakutakse K. Hein – keeldub. Pakutakse K. Oras – keeldub. Pakutakse E. Rästa – keeldub. R. Kutsar pakub – K. Kraut. Nõustub.

K. Kraut: Kui ma töö juurest ära saan, siis olen nõus.

Kaks kandidaati. Valimiskomisjon? Alati sama on olnud, kas jätkavad? Elbe, Eha ja Allar? Jah, A. Aron esimees.

5 minutit paus.

A. Aron: Tutvustab valmise korda, kandidaadid on numbritega Riho 1 ja Karmen 2. Paneb kasti kinni, alustavad sedelite jagamisega.

Toimub hääletamine, seejärel häälte lugemine.

A. Aron: Kõik võtsid sedelid välja, kõik olid ka kehtivad. Tulemuseks on, et esimeheks valiti K. Kraut 10 häälega, R. Kutsar sai 8 häält ja valiti aseesimeheks.

R. Kutsar: Loeb ette otsuse eelnõu.

Tundub, et K. Kraut sellist tulemust ei oodanud ja paistab pisut häiritud…

6. Vallavolikogu majanduskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine ning Viru-Nigula Vallavolikogu 31.10.2017 otsuse nr 4 muutmine

Ka selle punkti on päevakorda tinginud J. Fjodorova tagasiastumine. Sama avaldusega, sel korral majanduskomisjoni aseesimehe kohalt. Taas juhib punkti arutelu R. Kutsar ja materjalide viite leiate siit.

R. Kutsar: Sama jutt ja sama protseduur – mõlemad tuleb uuesti valida. Teen ettepaneku R. Heinmetsale kandideerida.

R. Heinmets: Tahaks seda öelda, et ebameeldiv oli lugeda selle punkti kohta volikogu materjalidest, oleks võinud informeerida siis, kui inimene avalduse tegi. Teine teema on see, et selle komisjoni toimumise ajad ja kas üldse – tänagi oli punkt, mis polnud sealt läbi käinud. Septembris komisjoni ei olnud. Kandideerin siis, kui edaspidi nii ei juhtu. Olen ise palju vastu tulnud, kuid samas minuga ei arvestata, eriti just viimasel ajal. Parem teha oma põhitööd rahulikult edasi. Võib-olla sa, Riho, kommenteerid, miks asjad nii on? Komisjonide ühendkoosoleku kohta on samuti palju kriitikat. Kas on üldse mõtet kandideerida?

Tunnen end pisut segaduses, kuid konflikti vältimise huvides ei hakka torkima – misasi on teda ennast komisjoni esimehena takistanud komisjoni kokku kutsuda?

R. Kutsar: Ma tänan tagasiside eest! Teatud tingimustel on teinekord vaja, et komisjonid teevad ühise koosoleku. Omad põhjused on, ma ei hakka neid praegu analüüsima. Võtan seda arvesse.

R. Heinmets: Kui enamus toetab, siis olen nõus kandideerima. Ei saa olla nii, et vallavalitsusel ei ole teemasid, mida tuua komisjoni ette.

E. Tull: Toetame, komisjonid peavad tööle saama!

R. Kutsar: Palun veel ühte kandidaati!

Vaikus.

K. Kraut pakub O. Kreeni – Ei. R. Kutsar K. Orast. Koit ei ole nõus. R. Kutsar – J. Frolovi. Too nõustub. Nimekiri suletakse.

Mulle tundub, et volikogu koomaseisund umbes niimoodi kõlabki.

5 minutit paus. Toimub hääletamine ja häälte lugemine.

A. Aron: Tulemused järgmised – sedeli sai 18, sama palju oli kastis ja kõik kehtivad. R. Heinmetsale 13 häält, J. Frolovile 5 häält.

Riho: Loeb ette otsuse eelnõu.

7. „Viru-Nigula külavanema statuut“ teine lugemine

Külavanema statuut oli arutlusel ka meie eelmisel volikogu istungil. Lähemalt saab lugeda SIIT, päevakorrapunkt nr 6 alt. Eelnevalt on meile esitatud hea ja ülevaatlik tabel esitatud ettepanekutega ning kommentaaridega neile. Tunnustan siiralt sellise lähenemise eest! Lisaks minu poolt möödunud istungil tehtud täpsustusettepanekule on oma ettepanekud dokumenti teinud Kõrtsialuse külaseltsist Ott Penek, endine Viru-Nigula vallavanem Ervins Veitsurs ning Mahu külaseltsist Olev Okas ja Riina Ojalill. Minu jaoks on nüüd küsimus eelkõige selles, kuidas tehtud ettepanekud läbi vaadata ning neid arvestada. Just protseduurilises mõttes.

Ette kannab R. Kutsar, kuna Lili on haigeks jäänud. Materjalid.

R. Kutsar: Kõik ettepanekud sai koondada ühte tabelisse. Kahjuks eelmise ja selle volikogu vahel ei tulnud volikogu liikmetelt ühtegi ettepanekut, kuigi sai üleskutse tehtud. Loodan, et kõik vaatasite selle tabeli ja seisukohad üle. Osa on arvestatud ja sisse viidud, osade üle võibki vaielda. Eks siis ole näha, kui tuleb külavanemate valimine. Eelmisel korral ma osasid juba tutvustasin teile, kas on täna veel kellelgi ettepanekuid konkreetsemaid, milliseid tabelis olevaid arvestada ja mida mitte? Eelmisel korral rääkisin pisut volituste kestvusest, sissekirjutuse alusel toimetamisest, arvati, et läheb keeruliseks kontrollida. Osad asjad on ka meelega jäänud lahtiseks, et külad saaksid ise otsustada mingeid asju.

Minu ettepaneku toob välja – täpsustamine polevat vajalik. Nõustun, kuna tõepoolest võib erinevates kohtades olla erinevaid tõlgendusi.

R. Kutsar: Ervinsi ettepanek – külavanema õigus teha planeeringute kohta ettepanekuid, komisjon arvas, et pole vaja, kuna nagunii kõik saavad teha neid ettepanekuid. Küsimus oli külavanema ameti ühinguteülese tegutsemise põhimõte. Siin ei ole eesmärk mitte seltsitegevusest üle olemine, vaid mitte lähtuvalt mõnest üksikust. Kui lisaettepanekuid ei ole, siis järgmiseks korraks teeks tervikteksti, mis läheks juba kinnitamisele. On eriarvamusi?

Ei ole, läheme edasi.

8. Info

 • Saan sõna ning tutvustan põgusalt kuue volikogu liikme poolt koostatud poliitilist avaldust, millega võtavad allakirjutanud koalitsioonilepingult oma allkirjad tagasi. Avaldusega on liitunud Jelena Fjodorova, Koit Oras, Marge Zaidullin, Elbe Tull, Kristjan Vodja ja mina ning selle täispika tekstiga saab tutvuda SIIN. Olgu ka mainitud, et eile õhtul ühele kaasvolinikule avaldust tutvustades oli tema seisukoht, et tekst on liiga pikk ja lohisev ning kibestunud. Võtsin info teadmiseks. Olen üsna kindel, et viitsimatusest või siis suutmatusest sellesse süveneda sildistab enamus asjasse puutuvaid avaldust üsna sarnaselt. Luban aga, et avaldame kogu laekunud tagasiside dokumendi juures ilma omalt poolt muutmata. Tere tulemast arutlema!
 • K. Oras palub sõna ning annab üle avalduse astumaks tagasi volikogu aseesimehe kohalt.
 • R. Kutsar: Ma ei hakka midagi kommenteerima, see teema on liiga kuum. Selle asemel kinnitan Kaido sõnu, et meil on alati kellelgi sünnipäev ja toob lilled. Juubilar oli Marge.
 • E. Vallbaum: Vallavalitsus töötaks korralikumalt, kui komisjonid korralikumalt koos käiksid. Me ei saa rohkem panna oma inimesi tööle panna, kuna volikogu esimees on palgal ja tema asi oleks pigem korraldada seda asja. Olen R. Heinmetsaga ühte meelt. Palun küsimused?
 • E. Tull: Tahan täiendada – komisjonide tööd peab parandama, rohkem inimesi kaasama, asjad on ära vajunud. Kes pole käinud, need tuleb välja arvata.
 • K. Oras: Saatsin eile volikogu liikmetele ühe kirja. Viitab poliitilises avalduses viidatud telesaatele ja justiitsministeeriumi kirjale ja teeb ettepaneku lisada teema komisjonide lauale.
 • E. Vallbaum: See on avalik dokument, seal kahjunõudeid ei ole, see on liialdus. Kui oleme vigu teinud, parandame, kõik eksivad.
 • K. Oras: Selle info peaks vallavalitsus ise volikogusse tooma!
 • E. Vallbaum: (ärritunult) Ära sega vahele, ole viisakas! Tahtsime ise enne asjad ära klattida ning alles siis volikogusse tulla. Nad tahavad meilt vastuseid. Kui on kõik asjad lukku löödud, siis tuleme tutvustame ka volikogule. Asi toimib, kui jõuame justiitsministeeriumiga ühele poole, saab kindlasti ka volikogu sellest teada. Rohkem küsimusi ei ole? Tänan!
 • R. Kutsar: Kellelegi teisele küsimusi?
 • R. Heinmets: Üks palve – kõigil volikogu liikmetel, kellel on soov komisjoni töös osaleda, kirjutage mulle meilile. Järgmisel korral nagunii on vaja liikmeskond uuesti paika saada. Ma tahaksin, et iga kuu toimuks komisjon ja võimalikult palju infot. Kasvõi siis kui hakkate midagi planeerima, siis andke sellest kohe teada. Siis on üle käidud ja palju probleeme laheneb iseenesest. Ja kui eelnõud jäävad viimasele minutile, siis lükkame parem uude kuusse. See on, Riho, sinu otsustada!
 • R. Kutsar: Ega ei olegi nii võtnud…
 • R. Heinmets: Kui ikka on väga mahukas, siis see on keeruline arutada kiiresti.
 • R. Tetto: Seoses projektidega. Rannu kergliiklustee lepingu tähtaega pikendasime ettevõtja taotlusel seoses täiendavate kokkulepete tegemisega. Kunda hooldekodu ehitustööd – töövõtja esitas taotluse pikendada. Lepingu muudatus sõlmitud, oktoobri keskpaigas tähtaeg. Tänavavalgustus Kundas – täna valmis rahalisest mahust 65%. Tähtaeg novembri lõpus. Projekteerija on mõnes kohas eksinud (alajaamad ja liitumispunktid), vajavad elektrilevi poolt täiendavaid töid, mida vald peab tellima. See graafik kõige pingelisem, kuid pingutame. Jaama tn tööd on valmis, vastu võetud. Probleeme polnud. Koidu-Võidu seis on väga nutune. Mahajäämus minimaalselt poolteist kuud. Lubab, et oktoobri lõpuks valmis Võidu tn ja Koidu sadevesi, kõnniteed ja üks kiht asfalti. See iseenesest hea, kuna näeme ära võimalikud puudused. See aga tähendab, et kui töödega valmis ei saa, hakkab leppetrahv jooksma. Töövõtja ei olnud väga huvitatud rahalisest karistusest, pakub vastu rahalises vääringus samas mahus ehitustöid. Kompromissi koht?
 • K. Oras: Juhin tähelepanu, et hankes sellist võimalust teistele ei pakutud.
 • R. Tetto: See on lihtsalt üks tänane mõte.
 • E. Tull: Abiks seegi, kui ristmikud on nüüd juba tasandatud, täname sellegi eest.
 • R. Tetto: Uued kiiruskaamerad on olemas, ootavad paigaldamise järjekorda. Tulevad vana asemele ja rahvamaja juurde.
 • E. Rästa: Tunnen muret selle üle, et autod sõidavad alevikus liiga kiiresti. Lapsed mängivad teede servas. Sinna oleks vaja märki.
 • R. Tetto: Seal on kiiruspiirang.
 • E. Rästa: Ei ole ja nad teevad mida tahavad.
 • K. Vodja: Kuidas Kunda lasteaed talvele vastu läheb?
 • R. Tetto: Juuli alguses käis tervisekaitse ja tuvastas palju puudusi. Väliterrassid, siseviimistlus paljudes ruumides koorus ja soe vesi rühmaruumides praktiliselt puudus. Tänaseks on kõik need probleemid lahendatud. Tarbevee osa on ümber ehitatud vastavalt hiljuti tehtud ehitusprojektile.
 • R. Kutsar: Järgmine istung toimub 31. oktoobril.
 • K. Oras: Võiksime koguneda Aseri koolis, et remonditud hoonega tutvuda.
 • Ettepanekuga nõustutakse.

Istung lõpeb ca 19:10.

Hea vallakodanik! Millised on Sinu tänased mõtted ja meeleolud peale kokkuvõtte lugemist? Ära häbene nendest ka kommentaariumis teada anda!

KOMMENTEERI

Please enter your comment!
Please enter your name here