Viru-Nigula vallavolikogu XXV istung

406

Alustan seekordse ülevaatega. Päevakord ei paista sel korral kuigi pingeline, kuigi teemasid, mis emotsioone võivad põhjustada, on ka täna. Kohal on päris palju külalisi, neile mõeldud toolid on praktiliselt kõik täidetud.

Istungi avamine

Kohal on 18 volikogu liiget, puudumisest on teatanud M. Parijõgi, kes viibib Eestist ära ning E. Rästa, kes jõuab hilinemisega. O. Kreen teatanud pole.

Toimub päevakorra arutelu, volikogu esimehe ettepanekul lisatakse 9. punktiks arutelu istungitest otseülekannete tegemisest ning selleks vajalike seadmete hankimisest. Informatsiooni all arutlemiseks on vallavalitsus saatnud materjalid Suurkõrtsi lubjakivikarjääri laiendamisest. Päevakord kinnitatakse.

1. Aseris, Mere tn 17 kinnistu jääkreostuse likvideerimise I etapi elluviimine. Ülevaade projektist ja kavandatavatest töödest.

Ette kannab Madis Kõrvits AS EcoPro-st, materjale eelnevalt volikogu liikmetele tutvumiseks ei esitatud.

M. Kõrvits: Viime ellu esimest etappi, mis viitab, et tegemist suuremahulise tööga.

Esitleb kaarti, mille alusel tehti uuring, millega omakorda tuuakse välja reostatud kohad ja selle alusel tööde jagunemine etappideks.

M. Kõrvits: Esimese etapi ülesandeks on mahutipargi masuudilaadimise sõlme likvideerimine. Selle koha peal on kolm mahutit ja erinevad teenindusrajatised. Esimeses etapis tühjendatakse, puhastatakse ja likvideeritakse mahutid, ka pinnas asendatakse. Kaheksa kuu jooksul eesmärgiks see ära teha. Sellel aastal veel likvideerime mahutid, kevad-suvel reostunud pinnase, mis suht sügaval – vaja palju kaevata. Pinnase all on savi, sealt edasi reostus levinud pole, mis on positiivne. Mahutites sees kuni 100 kuupi masuudilaadset jäädet. Meie firma on selliseid töid teinud 10 aasta jooksul 7-8, kogemused on olemas. Aseris hakkab palju autosid liikuma, kuna reostunud pinnas viiakse Kiviõlisse. Loodame novembris alustada, lumega mõistetavalt väike paus, jätkame kevadel. Esimeses etapis on plaan reostuskolle likvideerida.

K. Oras: Kas on oht, et ümbrus reostab uue pinnase uuesti?

M. Kõrvits: Ei, me saame vahele teha savist tõkiseid ja reostus ei liigu nii kiiresti.

K. Oras: Kirjeldab kevadisi olusid rannas.

M. Kõrvits: Reostus liigub sinisavi peal mere poole, see on teada.

K. Oras: Maa sees peaksid ka mingid torud olema, kustkaudu asjad liiguvad. Küsib protseduuri kohta.

M. Kõrvits: Need on suured mahud, mida peame liigutama, kuna reostunud pinnas on 6-12 m sügavusel.

K. Oras: Kui suur tuleb liikluskoormus Aserisse?

M. Kõrvits: Ca 3000 kanti reostunud pinnast. Meil hetkel veel liiklusskeemi pole, kuid me püüame võimalikult vähe kohalikku elu-olu häirida. Lammutamisel ilmselt tekib ka haisuprobleem, kui me need mahutid avame ja likvideerime. Liiklus pole veel kooskõlastatud.

A. Aron: Kindlasti on õige see, et reostusallikast alustada. Seal on rand kõrval, Kas te olete kursis, kui kaua on selline aeg, millal sinna randa ei soovita minna?

M. Kõrvits: Ei tea. Me ei tea, kui palju seal savi peal seda sodi liigub. Enne koristamist ei oska öelda.

A. Aron: Järgmine suvi ikkagi ei soovita siis?

M. Kõrvits: Ei, mitte päris. Meie hirm on see, et vesi tuleb kaevates hoopis meile selga.

K. Oras: Kuulsid ise, et 14 000 kuupi reostunud pinnast jääb veel maa sisse.

M. Kõrvits: Peale esimest etappi tuleb ka teine ja me jätkame.

K. Oras: Kui vähegi võimalik, oleks siiski mõistlik vältida asulat, kuigi 3000 kanti pole ka väga suur hulk.

M. Kõrvits: Meil ei tule pidevat voorimist.

K. Oras: Mis sellest pinnasest saab Kiviõlis?

M. Kõrvits: Me komposteerime selle oma platsil, võtab aega kaks-kolm aastat – sõelumine, aereerimine jne. Hiljem läheb see materjal ilmselt kuhugi prügila katteks.

A. Aron: Kas teises etapis on pinnases saastatuse kontsentratsioon väiksem?

M. Kõrvits: Ei, enam-vähem sama, kuid me teeksime eelnevalt veel paar uuringuauku, et teada saada, kus see reostuse piir jookseb. Tavaliselt teeme me enne suuri töid ise uuringuid. Esimeses etapis on asjad suhteliselt konkreetsed, suurt teadmatust me ei eelda.

Järgneb mõningane arutelu ühes komposteerimise kirjeldamisega, Koit kipub pisut liiga detailseks minema.

R. Kutsar: Ma arvan, et sellest infost meile piisab, võtame teadmiseks ja jõudu tööle.

2. Viru-Nigula valla külavanema statuudi kinnitamine

Ette kannab Eve Ojala-Bakradze, materjalid on leitavad SIIT.

Külavanema statuut on arutluse all olnud pikalt, ka eelmistel istungitel 29. augustil ja 26. septembril. Sellega sätestame me valla külavanemate valimise korra ning nende õigused ja kohustused. Jääb üle loota, et see annab tõuke aktiivsemaks külaliikumiseks.

E. Ojala-Bakradze: Ettepanek on statuut kinnitada. Oleme seda kaks kuud arutanud nii volikogu komisjonides kui ka MTÜ-des. Põhimõtteliselt on see valmis. Vaja seda, kuna vaja tagada kahepoolne infovahetus ja parem huvikaitse. Järgneb külavanemate kogu moodustamine, regulaarsed kohtumised, koolitus jmt mida nägi ette ka ühinemisleping. Jõustub statuut 1. jaanuarist, siis saab hakata valima külavanemaid. On ette nähtud ka, et külavanemad saavad märgi ja tunnistuse.

R. Kutsar: Õige mitmel korral on seda siinsamas arutatud, ettepanekuid on tehtud, need on läbi arutatud ja sisse viidud, mina teen ettepaneku kinnitada. Kas on teisi ettepanekuid? Ei ole.

Hääletame, kõik poolt.

3. Lääne-Viru maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammis kavandatud tegevuste omafinantseeringu katmine.

Ette kannab Riho Kutsar, materjalid SIIN.

Tegemist on VIROLi poolt veetava piirkondlike algatuste tugiprogrammiga, milles meie vald ka siiani osalenud on. VIROL on teinud kalkulatsioonid uueks perioodiks (2020-2023) ning teeb kõikidele omavalitsustele ettepaneku osaleda proportsionaalselt omaosaluse katmises. Meie kanda jääks 2,5 aasta jooksul 7638 eurot, Lääne-Viru KOVid kokku maksavad 70944 eurot. Lisainformatsiooni programmi kohta leiate SIIT ja SIIT.

R. Kutsar: Teeb sissejuhatuse, tutvustab eelnõu tausta. Tsiteerib seletuskirja.

Arutelu ei teki, toimub hääletamine, kõik poolt.

4. Nõusoleku andmine vallale vara soetamiseks.

Ette kannab majanduskeskuse juhataja Alari Kirt, materjalid leiab SIIT.

Lühidalt kokku võttes küsib vallavalitsus volikogult luba hankida majanduskeskusele 23 720 euro eest haakeseade, mille abil saaks meie randu koristada. Seadet saab kasutada olemasolevate traktoritega.

Vaata seadme tööpõhimõtet järgmisest videost:

A. Kirt: Majanduskeskuse ülesandeks on avaliku ruumi korrashoid, üks osa sellest on ka meie rannad, kuhu ikka koguneb erinevat sodi, mille eemaldamine on väga aeganõudev ja vaevarikas. Käsitsi heal juhul inimtekkelise suudame ära korjata. Oleme otsinud võimalusi ning leidsime sellise masina. Hind on mõistlik, puhastab üsna sügavalt.

K. Oras: Mis Keskkonnaamet sellest arvab, kas on luba kah vaja?

A. Kirt: Minu teada ei arva midagi.

H. Källo: Kui ei ole kaitse all, siis pole luba vaja.

K. Oras: Kas koostöö naabervaldadega poleks mõistlik? Ostame äkki koos?

A. Kirt: Otsustamise koht, tasub mõelda.

G. Kentem: Narva-Jõesuus iga nädal puhastatakse selle seadmega.

K. Vodja: Kui midagi juhtub? Kas edasimüüja on Eestis? Kuidas remontida?

A. Kirt: Seade tuleb USA-st, edasimüüjat pole Eestis.

Saabub E. Rästa.

E. Vallbaum: Ma vastan. Haljala vallaga on koostöö tehtud. Oleks USA-st toomine odavam, kui toome koos Haljalaga. Haljala ostab omale sama. Oleme ka Rootsist uurinud, seal on kallilt müügis üks vana masin.

A. Kirt: Ühisomandi juures on ka alati negatiivne külg, kelle oma ta siis on jne. Millal saad kasutada jne.

R. Kutsar: Kas on veel küsimusi?

R. Heinmets: Majanduskomisjon arutas samuti ja pidas mõistlikuks endale soetada. Tööd on sellel nagunii palju.

Hääletame. 17 poolt, üks vastu, J. Šipilov ei hääletanud.

5. Vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni koosseisu kinnitamine.

Ette kannab Riho Kutsar, materjalid SIIN.

R. Kutsar: Karmen on teinud esildise komisjoni koosseisu kinnitamiseks, nõusolekud on olemas, volikogu peab kinnitama.

J. Fjodorova: Mul on õigus samuti ühte komisjoni kuuluda, tahan olla selle komisjoni liige.

R. Kutsar: Järgmisel korral, tee selleks avaldus.

Hääletame, kõik poolt.

6. Vallavolikogu majanduskomisjoni koosseisu muutmine.

Ettekandjaks Riho Kutsar, materjalid SIIN.

R. Kutsar: Tutvustab eelnõud, kaks liiget lisandub.

R. Heinmets: Tutvustab lühidalt Ivar Sööti.

R. Kutsar: Panen hääletamisele. Kes poolt?

Kõik poolt.

7. Viru-Nigula Vallavolikogu 25.01.2018 otsuse nr 55 „Eesti Linnade ja (Valdade) Liiduga ühinemine ning esindajate nimetamine“ muutmine.

Ettekandjaks Riho Kutsar, materjalid SIIN.

R. Kutsar: Tutvustab eelnõud, mis tingitud sellest, et Koit astus tagasi volikogu aseesimehe kohalt, mistõttu tuleb ka see otsus ära muuta. Küsimusi on? Ei ole? Kes on poolt, andke käega märku.

18 poolt, üks ei hääletanud.

8. Vallavolikogu hariduskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine ning Viru-Nigula Vallavolikogu 31.10.2017 otsuse nr 4 muutmine.

Ettekandjaks Riho Kutsar, materjalid SIIN.

R. Kutsar: Tingitud sellest, et senine esimees esitas tagasiastumisavalduse, mistõttu tuleb valida uus esimees ja aseesimees, kuna nende valimine toimub üheaegselt. Teen ettepaneku, et häälte lugemise komisjon võiks olla sama. Nõustutakse. Nüüd on kandidaatide üles seadmise koht. Tehakse ettepanek – R. Kutsar (nõus). E. Tull – teeb ettepaneku M. Zaidullin (nõus). Nõus? Ma ei saa aru? Miks ta ülepea siis tagasi astus? K. Kraut pakub E. Rästa (nõus).

Viiakse läbi tuttavad valimisprotseduurid.

A. Aron: Loeb ette protokolli. Hääletamistulemus – E. Rästa 10 häält, R. Kutsar 7 häält ja M. Zaidullin 2 häält. Seega on hariduskomisjoni juhiks valitud E. Rästa ning aseesimeheks R. Kutsar.

Protokoll kinnitatakse ühehäälselt.

9. LISAEELNÕU. Vallavolikogu istungilt videoülekannete tegemise otsustamine

Ette kannab Riho Kutsar, materjalid siin:

R. Kutsar: Tutvustab kirjaga saadetud materjali.

K. Oras: Kas hinnapakkumisi on veel?

R. Kutsar: Jah, teised on kallimad, võtsime ka pakkumisi teenusele, kuid need veelgi kallimad. Kaks pakkumist välja ostmiseks, kolm teenuse osutamiseks. Raske oli saada pakkumisi, käesolev kõige soodsam. Garanteeritakse korrasolek ja vajadusel tugiteenused. Sooviks teie nõusolekut.

Kõik poolt.

R. Kutsar: Ilmselt järgmisest korrast hakkab toimima asi.

10. Informatsioon

  • Suurkõrtsi lubjakivikarjäär
    • Sõna tutvustamiseks saab Heiko Källo, materjalidega saab tutvuda SIIN.

Paraku saab siin aga mu aeg otsa, kuna Viru-Nigula rahvamajas toimub laupäevase hingedepäeva kontserdi proov. Kohale jäänud on aga teretulnud kommentaariumis edasist kirjeldama ja loomulikult ka ülejäänud teemade üle arutlema.