Alustame järjekordse vallavolikogu istungi ülevaatega. See on käesolevale koosseisule järjekorras juba 22. ning viimane enne juulikuist puhkust.

Nagu eelnevalt arvata võis, kujunesid kõige pingelisemaks päevakorrapunktid, mis puudutasid sadama lähistel olevate kinnistute müümist ja valla tänavust I lisaeelarvet, kuid konkreetsemalt juba allpool. Enne tahaksin aga tulenevalt vahepealsest tagasisidest mõned asjad õiendada.

Kõigepealt vastus küsimusele, miks ma neid ülevaateid teen ja päevade kaupa oma aega sellele raiskan.

Esiteks. Minu eesmärgiks ei ole nende postitustega mitte kedagi kiusata. Vastupidi, minu kohus on teha regulaarselt ülevaateid oma tegevusest vallavolikogu liikmena kui mitte enama, siis nende 157 valija ees, kes eelmistel valimistel mulle oma hääle andsid.

Muide, ma ei kannata absoluutselt teatud häälekate kodanike kraaksumist viimasel ajal, justkui oleksid volikogu liikmed kodanike teenrid. Ei ole. Kodanike esindajad on. Ja kui esindaja teeb oma tööd kehvasti, on järgmisel korral võimalik talle selle põhjal tagasisidet anda. Teener eeldab, vähemalt minu hinnangul, teenri üleval pidamiseks võimelise ja valgustatud, autoriteetse liidri olemasolu. Esindamiseks volituste saamine ei muuda üht kodanikku teise ees automaatselt võlglaseks.

Teiseks. Ma töötangi volikogu materjalid enne iga istungit läbi nii, et ma nendest ka sisuliselt aru saan. Kui vaja, loen juurde ja teen märkmeid, kirjutan üles tekkinud küsimused ning esitan need volikogus. Üsna tavaline on, et suhtlen ka nendega, kes teemaga täpsemalt kursis (ametis olevad ametnikud, endised kolleegid, sõbrad, tuttavad, eksperdid, kelle poole söandan pöörduda jne). Sellest kõigest sünnib dokument, mille abil ma istungist osa võtan. Istungi käigus teen ma sinna täiendavaid märkmeid – kes kuidas mida kommenteeris, küsis või arvas, milliseid vastuseid anti jne. Peale seda pole enam keeruline vaadata asjad üle, täpsustada ja ladusamaks kirjutada. Sellisest tööst sünnibki too käesolev kirjutis.

Muide – ülevaateid kahest eelmisest istungist on 28.06.19 seisuga loetud pea 1400 korda ning suuliselt ja sotsiaalmeedias saadud tagasiside on olnud valdavalt soe ja positiivne. Lisaks on mulle teada antud, et eakamate inimeste seas liiguvad ringi ka paberile trükitud versioonid nendest postitustest. Seega aja raiskamiseks ei saa seda tööd kindlasti pidada.

Kuna ma istungit mitte ei salvesta vaid teen kirjalikult märkmeid, võib selles esineda mõningaid ebatäpsusi. Üldiselt püüan hoida seda joont, et kursiivi paigutatud tekst peegeldab minu isiklikke arvamusi, mõtteid ja hinnanguid olukorrale. Nime ja kooloni järel olev tekst tähistab nimetatu poolt kohapeal esitatud küsimust ja/või mõtet sisuliselt ega pretendeeri sõnasõnalisele täpsusele. Nagu ma ütlesin, ma ei kuula öeldut hiljem salvestuselt üle ega tee stenogrammi.

Juhul, kui avastate esitatud materjalis ebatäpsuseid, olete teretulnud neile tähelepanu juhtima. Vaatan need kõik üle ning otsustan paranduse sisse viimise üle esimesel võimalusel. Olen valmis isegi volikogu liikmete (ja ka teiste) kommentaare teksti juurde lisama. Luban omalt poolt suhtuda kõikidesse esitatud ARGUMENTIDESSE täie tõsidusega ning jätta tähelepanuta igasugused sisulise sügavuseta kraaksatused.

Praegune formaat ei ole sugugi lõplikult lukus, on pidevas muutumises ning avatud ettepanekuteks. Kindlasti vaatan huviga ringi ning püüan aja jooksul leida häid praktikaid ka mujalt. Kui soovite millelegi tähelepanu juhtida, siis palun – kommenteerimine on avatud ning võtan neid jõudumööda ka arvesse. Siiski, kuna tegemist on eelkõige minu isikliku inforuumiga, jätan ma endale õiguse jääda eriarvamusele. Mis ei tähenda, et tehtut kuidagi tsenseeritaks. Kõiki postitusi võite loomulikult ka sotsiaalmeedias jagada ja arutada, kuid ärge eeldage, et ma neile sinna vaidlema järgnen.

Nüüd aga seekordse istungi juurde.

Istungi avamine

R. Kutsar alustab istungit. Kohal on 19 volikogu liiget, puuduvad A. Aron ja G. Kentem, kellest viimane hilineb.

Enne päevakorda annab volikogu esimees sõna avalike suhete spetsialist M. Eelmaale (peab muude kohustuste tõttu varem lahkuma), kes annab teada, et volikogu liikmed on oodatud 12. ja 13.07 õhtusöökidele ühes sõpruslaeva ja -valdade (Lätist ja Leedust) esindajatega. Samuti informeerib ta, et lahkub oma praegusest ametist ning asub taas tööle oma eelmisesse ametisse Tallinnas.

R. Kutsar paneb päevakorra hääletamisele, kuna täiendavaid ettepanekuid pole, see kinnitatakse ühehäälselt.

1. Volikogu otsuse eelnõu „Vallavara võõrandamine otsustuskorras“

Eelnõu oli täpselt samas sõnastuses arutlusel eelmisel volikogu istungil. Kes soovib meelde tuletada, saab seda teha SIIN (vt punkt nr 4). Juba tol korral päris R. Tetto, et mida nüüd edasi tegema peaks, või tohib juunis uuesti tulla luba küsima… Üsna selgelt sai tollal sõnastatud, et eelnevalt tuleb eramute ja sadama omanike vahel sotid selgeks teha. Mis siis vahepeal muutunud on?

Võtan ühendust tuttava suvilaomanikuga ning uurin vahepealse kohta. Saan teada, et sadama juhatuse liige on tõe-poolest talle (alles peale eelmist volikogu istungit) helistanud ning vestelnud. Tuttavale jäi mulje, et laienema hakkavad nad igal juhul, teevad seda samm-haaval ning esimeses järjekorras just päevakajalistele maatükkidele. Edaspidi soovivad kohalikud välja osta ning paluvad seetõttu teada anda hinnasoov. Mingist kokkuleppest on aga asjad veel üpris kaugel.

17. juunil said volikogu liikmed R. Kutsarilt ka kutse osaleda 20. juunil kell 13 vallamaja saalist kohtumisel sadama esindaja Daimar Truijaga. Kuna ma ei saanud muude kohustuste tõttu sellel osaleda, ei ole ma ka kursis, kui paljud sellest osa võtsid või millest seal räägiti.

Mulle jääb hetkel paraku vägisi mulje, et istungil tullakse meie juurde jutuga, et läbirääkimised on aktiivselt käimas ning et siiski kohe tuleks maatükid maha müüa.

Päevakorrapunkti ettekandjaks on M. Laast, eelnevalt esitatud materjalid on kättesaadavad SIIN.

M. Laast: Loeb ette seletuskirjas ja eelnõus kirjas olevat infot.

E. Vallbaum: Me ei peaks jonnima ja kinni hoidma asju. Oleme aastaid tahtnud neid maid endale, nüüd ministeeriumist saime ja ministeerium andis need meile just selleks, et saaksime sadamale laienemiseks edasi müüa. Ministeerium võtab meilt need ära, kui me neid edasi ei müü. Sadam ei räägi üleaedsetega (peab vist silmas, et räägib ainult üleaedsetega, et kui keegi vahele jääb, siis ei räägi!?!), ta ostab enne meilt maad ära ja hakkab siis kohalikega läbi rääkima. KNC piinas inimesi aastaid, uus ettevõte teeb kõik, mida nad on lubanud, meie peame kah tegema, mida oleme lubanud, muidu ettevõtja loobub ja ei taha kah jamada.

Minu hinnangul on vallavanema väited demagoogia õpikunäited… Kes tahab lähemalt uurida, võib SIIT lugeda demagoogia üldvõtteid.

Vaidlen vallavanemale vastu, et asi ei ole jonnis. Eesmärgiks pole kellegi kiusamine ja mitte müümine vaid kohalike õiguste eest seismine. Eelmisel korral sai küllalt täpselt öeldud, et eelnevalt võiks kohalikega asjad korda saada ja alles siis edasi minna müügiga. Samuti ei ole minu meelest õige ajada juttu, nagu ministeerium võtaks meilt ära juba müüdud maad, kui me neid kahe kuuga otsustuskorras edasi ei müü (saime maatükid endale alles mai alguses). Ministeeriumil on miljon muud tegemist, kui jälgida päevade arvu, mis meile müüdud maatükkide edasi müümise vahele jäävad.

Jutt, et sadam räägib alles siis kohalikega, kui vahelt on kadunud täiendavad naabrid on aga nii jabur, et ei oska sellele reageeridagi. Kas siis on läbirääkimised kohalikega käimas või ei? Samuti ajab mind taaskord pahaseks see, et kohalikust suurimast tööandjast (Kunda Nordic Tsement) loob vallavanem juba teist korda endale sobival momendil pildi, kui mingist kollist, kes siiani sadama arengut takistas.

K. Vodja: Sadama esindajad võtsid kohalikega ühendust alles siis, kui volikogu eelmisel korral eitava otsuse tegi. See näitab, et me saame müügi takistamisega pisut kaasa aidata.

E. Tull: Väidab, et vähemalt ühe kohalikuga pole aga keegi suhelnud. Me peame inimesi hoidma. Oleks võinud juba inimestega aktiivsemalt suhtlema hakata.

R. Kutsar: Läbirääkimised toimuvad igal juhul. Sadam ei taha meie taga oodata, tahavad kindlust, et volikogu annab asjad neile üle. Väidab, et ehituslube ega midagi muud ei tule enne, kui naabritega on teemad läbi räägitud.

R. Heinmets: Minu hinnangul tuleb nagunii uus detailplaneering teha, kuna kogu ala pole kaetud. Rannajoon tuleb sisse. Siis kaasatakse ka kohalikud.

M. Laast: Ei ole vaja teha uut, kogu ala on planeeritud. Siis on vaja uut, kui tuleb päris uus kontseptsioon, või laieneb 10%.

Kes soovib uurida, siis kõik Kunda linna puudutavad detailplaneeringud leiate SIIT.

Vaidlen samuti vastu – sadama lõunaosas on kehtiv detailplaneering, sinna pole vaja uut. Kehtiv lahendab ära nii mere arvelt maa juurde võtmise kui ka muud küsimused. Sellest saab lähtuda ehitustegevusega alustamiseks ja kaasamised on omal ajal tehtud. Küsimus on omanike välja ostmises, mis vajab mõistlikke lahendusi ja meie tuge.

R. Kutsar: Kaitse on seaduse poolt olemas. Seda ei võta keegi ära.

G. Kentem: Aga ettevõtjal ongi selline õigus osta detailplaneeringuid üles, me ei saa seda takistada. Ärge takistage ettevõtlust. Omal ajal olete ise Kundas järelikult valesti planeerinud.

E. Vallbaum: Miks te siis ei tulnud kohale kohtumisele ja ei kuulanud neid. Nüüd tagaselja arutate siin asju.

Vastan omalt poolt, et eeldada, et kõik volikogu liikmed saavad erinevatel kohtumistel alati osaleda, on rumal, minul lihtsalt ei olnud võimalik. Mis selles imelikku on, kui siin sellest kohtumisest ülevaade tehakse? Samuti oleks võinud sadama esindaja osaleda volikogu istungil.

Ma ei saa aru, miks on E. Vallbaumil komme õiendada argumenteerimise üle, see peakski viima lõpuks mingite arusaamisteni. Justkui nagu peaksid kõik asjad kusagil väikeses ringis varem otsustatud ja arutatud olema ja volikogu liikmed vahtigu kollektiivselt õliste pilkudega enda ette ning tõstku õigel hetkel kätt. Selleks, et küsimusi ei tekiks, ongi tegelikult kaks võimalust – inimesed, kellel puudub vajadus/sisu küsimiseks või olukord, kus küsimused on kõik ammendavalt ja selgelt vastused saanud. Ühel korral kuus volikogus vastuseid anda ja selgitada ei tohiks olla ju niivõrd suur töökoormus?

K. Kraut: Asjaajamine on võtnud palju energiat sadama omadel (nad ise ütlesid). Lähimatel aastatel ei võeta nagunii midagi ette, kuna neil võtavad kõik asjad aega.

R. Heinmets: Me oleks võinud siis ju üldse munitsipaliseerimisega mitte edasi minna, nüüd on vald pannud raha kinni ja nüüd vaidleme.

K. Vodja: Vallavalitsus lubas tulla veebruaris kolmepoolsete läbirääkimiste juurde aga pole seda teinud. Alles paar nädalat tagasi võeti kohalikega ühendust.

E. Vallbaum: Mul on häbi minna ministeeriumi edaspidi asju ajama. Veski võiks mäletada, kuidas ta ise asju ajamas käis ja kui raske see oli, nüüd on vähemalt asjad laabumas ja peaksime edasi minema nendega.

K. Oras: See ei ole vallavanema teene, et maad kätte saime. Vahepeal muudeti lihtsalt seadust.

R. Kutsar: Panen eelnõu hääletusele.

Poolt 13, vastu 6, ei hääletanud 1 (M. Parijõgi lahkus ruumist telefonikõne peale).

Sel korral siis tehtud, eelmise korra erapooletud on poole valinud. Mis seal ikka, loodan, et kohalikud suudavad enda eest seista. Võite julgelt mind edasiste arengutega kursis hoida, vajadusel tõstame teema uuesti üles, vähemalt avaliku arutelu tasandil.

2. Volikogu määruse eelnõu „Puuetega inimeste eluaseme kohandamiseks toetuse andmise tingimused ja kord“

Minu jaoks on seletuskiri ja määrus ise küllalt põhjalikud ja arusaadavad. Õigemini – küsimusi mitte tekitavad.

Kes soovib, võib lähemalt lugeda ka SIIT.

Ettekandjaks sotsiaalvaldkonna juht A. Kapp, materjalid asuvad SIIN.

A. Kapp: Määrus on muudetud lihtsamaks, kuna sotsiaalkaitseministri poolt on asjad leebemaks muudetud. Protsessi ennast on lihtsamaks muudetud. Sisse läks – lõpliku otsuse teeb vallavalitsus siis, kui on riigilt saadud rahastusotsus. Hetkel 16 taotlust, 11 saame esitada. Info on neile edasi antud. Ministeeriumi info kohaselt tuleb järgmisel aastal veel üks voor. Kirjeldab lisaks standardhindade ja muude selliste nüansside tegelikke olusid.

R. Kutsar: Kas on küsimusi? Paneb hääletamisele.

19 poolt, 1 ei osalenud.

3. Volikogu määruse eelnõu „Viru-Nigula valla finantsjuhtimise kord“ II lugemine, kinnitamine

Mina oleksin nõus kinnitama, kõigil on võimalik olnud oma ettepanekuid lisada ja täiendada, seda võimalust on ka kasutatud.

Punkti kannab ette E. Järvepere, materjalid leiate SIIT.

E. Järvepere: Materjalid ühes laekunud ettepanekutega on teile saadetud – kas on küsimusi?

Küsimusi ei ole volikogu esimees paneb määruse hääletusele.

Tulemuseks 19 poolt, 1 ei hääletanud.

Pagan, alles nüüd avastan, et olen endale märkmetesse kirja pannud küsimused seoses äriühingutes osalemisega: kas ka see peaks olema käesolevas korras reguleeritud? Ja kui ei, siis kas tuleb eraldi kord selle kohta? Saadan küsimused finantsnõunikule eraldi kirjalikult.

4. Volikogu määruse eelnõu „Viru-Nigula valla 2019. aasta I lisaeelarve“

Eelnevalt paneb mind pisut muretsema muudatuste maht. Kuivõrd põhjalikult on kõik need numbrid jõutud läbi vaadata? Eelarvekomisjon? Mu senised kogemused ütlevad, et komisjon tegeleb pigem pealispinnaga, tundes kergendust, kui vallavalitsus korrektsust kinnitab. Pealiskaudsus? Pigem kollektiivse vastutusega kaasnev süsteemirisk.

Küsides endiselt kolleegilt nõu, soovitab ta volikogul mõelda teehoiukava koostamisele. Arusaadav, et Kundas vajavad Koidu ja Võidu tänav kapitaalremonti, kuid mingisuguse ajalise raamistiku võiks ka muudele teedele ja tänavatele luua. Viimati oli kava vanal Viru-Nigula vallal, see lõppes 2016. aastaga.

Ka selle punkti kannab ette E. Järvepere, materjalide VIIDE.

E. Järvepere: Eesmärgiks aastaeelarve täpsustamine. Toob välja mõned numbrid, soovib koheselt küsimusi.

K. Oras: Oleks tahtnud arengukomisjonis samuti arutada, kuid see komisjon ei käi koos. Miks? Need muudatused ei ole enam täpsustamine, mahud on niivõrd suured!

R. Kutsar: Need ei ole selle komisjoni teemad, majanduskomisjon ja eelarve arutasid läbi. Vaadati koos üle, oli ühine koosolek.

K. Oras: Ma ikka ei ole nõus, on meil see komisjon või ei? Ma ei näe komisjoni esimeest siin, et otse küsida.

M. Parijõgi lahkus esimese päevakorrapunkti ajal ja ei naasnud istungi lõpuni.

R. Heinmets: Majanduskomisjon tutvus eelnõuga ja toetab seda.

R. Kutsar: Meelisel on plaan komisjon kokku kutsuda, kuid ta ei ole veel jõudnud. Siis kui strateegia tuleb arutlusele, siis tuleb koosolek.

Väga raske ja puterdav on see arutelu, taas läbisegi, sisuliselt eelarve muudatustest ei räägi keegi.

18 poolt, üks erapooletu, üks ei osalenud.

5. Volikogu otsuse eelnõu „Volituste andmine Viru-Nigula vallavalitsusele laenu võtmiseks“

Kirjutan endale üles küsimused – miks vajatakse laenu võtmise mahtu juurde, kui eelmisi pole veel välja võetud ning kui suureks kujuneb aasta lõpuks meie võlakoormus?

Taas on ettekandjaks E. Järvepere, materjalid asuvad SIIN.

E. Järvepere: Laenu peame juurde võtma seoses Koidu ja Võidu tänava rekonstrueerimisega Kundas.

H. Källo: Eelarvesse oli raha arvestatud, kuid esialgu puudusid projekt ja mahutabelid. Selgus, et rahast jääb puudu. Geoloogilised uuringud näitasid vajadust sademeveedrenaaži järele. Vesi koguneb, osades kohtades pinnaseks turvas, tolmliiva esineb. Vaja osaliselt pinnast välja vahetada. Summa sellega seoses tõusnud.

G. Kentem: Palju kilomeetreid kokku tuleb?

H. Källo: Kundas 2,5km koos Jaama tänavaga, selle jaoks riigilt toetus.

Tee-ehituse projektidega on võimalik tutvuda SIIN ja SIIN.

K. Oras: Palju me valla raha paneme?

H. Källo: 1,25 miljonit kogumaksumus, sh kõnniteed, sõidutee, sadeveed jne. Tänavavalgustus läheb lisaks juurde (eraldi projekti ja rahastusega).

Uurin, miks laenumahtu juurde on vaja, kui eelmised pole veel täis. Saan vastuseks, et aasta lõpuks tuleb need nagunii välja võtta, seni on likviidseid vahendeid jätkunud, pole tahtnud intresse niisama maksta. Laenukoormuse kohta saan vastuseks, et see on kirjas ka eelnõus – jah, tõe-poolest on, ei pannud tähele. Aasta lõpuks tõuseb meie võlakoormus lisaeelarve järgi prognoositavalt 45% juurde.

R. Kutsar paneb eelnõu hääletusele.

Poolt 17, Vastu 1, Erapooletu 1, 1 ei osalenud.

6. Volikogu otsuse eelnõu „Aseri Muusikakooli töötajate koosseisu kinnitamine“

Käesoleva punktiga luuakse Aseri Muusikakooli õppealajuhataja ametikoht ning kaotatakse direktori oma.

Ettekandjaks M. Trumm, materjalide VIIDE.

M. Trumm: Oleme seda arutanud lastevanematega, hariduskomisjonis, hoolekogudes ja mujal. Üks õpetaja võtab õppealajuhi rolli enda kanda, Kunda muusikakooli direktorile läheb juhtimise roll.

Poolt kõik, 1 ei osalenud.

7. Määruste kehtetuks tunnistamine

Ette kannab M. Trumm, materjalid SIIN.

M. Trumm: Uued põhimäärused on vallavalitsuse poolt vastu võetud, vanad peab volikogu poolt kehtetuks tunnistama.

R. Kutsar paneb hääletusele, poolt kõik, üks ei osalenud.

8. Volikogu otsuse eelnõu „Volikogu esimehe puhkusele lubamine“

Ette kannab R. Kutsar, materjalid SIIN.

R. Kutsar: olen esitanud avalduse eelnõus toodud päevadele.

Kõik on poolt. Üks ei osalenud.

9. Välislähetusse suunamine

Esitasin enne istungit sooviavalduse välislähetuse päevaraha hüvitamisest loobumiseks. Meid võetakse seal suurepäraselt vastu, puudub igasugune vajadus vallalt taskuraha küsimiseks.

Ette kannab R. Kutsar, materjalid leiate SIIT.

R. Kutsar: Volikogu liikmetele tehti ettepanek osaleda Karvia päevadel, soovisid osaleda K. Veski, R. Kiur, G. Kentem ja J. Šipilov. K. Veski esitas avalduse loobuda päevarahast. Selle peale teeb ka Kentem suulise avalduse sooviga loobuda. Hüvitis, 40€ päevas, seega määrata R. Kiurile ja J. Šipilovile.

R. Heinmets: Kes volikogu liikmetest on käinud, kas teie hinnangul on vaja päevaraha? Ütlen ausalt, seal ei ole vaja päevaraha.

R. Kutsar: Me oleme eelnevalt päevarahade abil just kingitusi ostnud vastuvõtjatele, algusest peale oleme selle kokku leppinud. Iga inimese enda otsus.

R. Kutsar: Panen hääletusele.

Neli osalejat taandasid, ülejäänud poolt.

10. Informatsioon

R. Kutsar: Täna oli tore päev, meie vallas oli laulu- ja tantsupeotuli. Esinemised, sõnavõtud jne. Võib-olla vallavanem tahab kommenteerida.

E. Vallbaum: Selle kohta pole mul midagi öelda. Soovin lihtsalt head suvepuhkust, rahulikku närvi ja pikka kannatust poliitikas olemiseks.

Kommentaar, mis mind alati varjamatult muigama paneb. Soovib ta seda ka endale? Või tahab taaskord end teistest kõrgemale asetada? Prooviks õige astuda mõned reaalsed sammud selles suunas?!

K. Oras: Toimus rahvakoosolek Aseri rahvamajas, kuid seda pole kajastatud valla meediakanalites. Miks?

E. Vallbaum: Vald ei kajasta neid üritusi, mida korraldavad teised.

K. Oras: Osales 300 inimest, kas see pole valla jaoks oluline?

G. Kentem: Ära valeta, seal ei olnud nii palju rahvast!

E. Vallbaum: Ülevalt oli saal tühi. Vald ei pea kajastama üritusi, mis on põranda all korraldatud. See tegi meile pigem häbi, selliseid ei ole vaja kajastada.

Tekib juba traditsiooniks kujunenud läbisegi lärmamine.

R. Kutsar: Sel üritusel oli kajastust piisavalt, pole rohkem vaja.

E. Tull: Kas omal ajal usuinimeste tausta ei uuritud?

E. Vallbaum: Jõustruktuurid on uurinud neid, probleeme polnud.

M. Zaidullin: Sõjaväekalmistu kohta uurin – mis seal toimus ja mis edasi? (Peab silmas VT-s kajastust leidnud teemat)

E. Vallbaum: See ei ole meie süü, ehitaja ise viis sodi sinna, arvas, et võib kõik viia sinna, kuigi me tahtsime vaid mullaga täites niitmist paremaks saada. Nüüd on korras, mul endal oli kah piinlik.

R. Kutsar: Järgmine volikogu istung 29. augustil.

5 KOMMENTAARID

 1. Tubli Kaido! Mind väga huvitavad volikogu istungites arutletu ja meeldib ka see, et oled ellu äratanud KohalikuInfoKeskuse, kust on võimalik lugeda, mis vallal on ka valesti, mitte ajalehte Meie Kodu, mis on minu jaoks Kunda vallavalitsuse propaganda kanal.

 2. Vabadussõja mälestussammas Kunda linnas
  E. Vallbaum: See ei ole meie süü, ehitaja ise viis sodi sinna, arvas, et võib kõik viia sinna, kuigi me tahtsime vaid mullaga täites niitmist paremaks saada. Nüüd on korras, mul endal oli kah piinlik.

  Järelvalva kohustused vallavalitsusel.

  Muinsuskautseamet: Palume eemaldada hiljutised ehitusprahi hunnikud ilma loodulikku nõlva kahjustamata, kuna ei ole täpselt teada, kuhuni matusekihid ulatuvad.
  Vald: Viimase kahe aasta jooksul on toimunud antud kinnistu nõlva pinnasega täitmine, et muuta nõlv visuaalselt ilusaks, hooldatavaks ning tugevamaks.
  Ja valla vastuskirjas kus on loodusliku nõlva koppaga korrastatud…

  Olen alati oluliseks pidanud oma põlvnemist ja austanud lahkunute viimast puhkepaika.
  Kiitus Rakvere Vallavalitsusele kes on leidnud võimalused kalmistutel maetute andmed digitaliseerida ja avalikustada. 2018. aasta eelarves olid vahendid planeeritud ka Viru-Nigula valla eelarves… (HAUDI)

 3. Vabadussõja mälestussammas Kunda linnas.

  MUINSUSKAITSE:… 1960-ndatel lõhutud mälestussammas taastati kohalike initsiatiivil 1998. aastal Kunda linna 60. aastapäeva tähistamise raames…
  … Samuti tuleb kaeve- ja muude pinnase teisaldamise või juurdeveoga seotud tööd Muinsuskaitseametiga eelnevalt kooskõlastada (Muks § 58).

  VALD:Tegemist oli ehitaja poolse veaga ja ta on valla ees vabandanud ning tänaseks päevaks oma vea parandanud. Vald on teostanud antud kinnistule pinnase vedu, et täita varisemisohtlik nõlv. Valla eesmärk on korrastada varisemisohtlik ning kaevandust meenutav sõdurite matmispaik, et mälestada väärikalt langenud sõdureid mitte ainult sõnades vaid ka tegudes.
  Valla eesmärk (varisemisohtlik) …

 4. Tere

  Toetan sind et edastad volikogus toimuvat infot operatiivselt rahvale kuid teen sulle ettepaneku et kirjutaksid tulevikus kõikide volikogu liikmete vastused ja ettepanekud mis tehakse istungitel suuliselt, siis jõuab rahvani ka tegelik informatsioon millised on volikogu liikmete seisukohad.Näit viimases volikogus info punkti all kui läks vaidluseks kui palju siis rahvakoosolekul rahvast oli Koit Oras ütles ise kui 300 ei olnud oli 200 jne oli ka palju teisi ettepanekuid ja sõnavõtte mis jäid teiste punktide all kajastamatta.Toetan ka volikogu otseülekannete korraldamist läbi internetti keskkonna kuid minu arvates see esialgne pakkumine 600 eur mida IT pakkus istungi eest on liiga palju pigem tuleks teha statsionaarne lahendus

  Meeldivale koostööle lootes

  Gaido Kentem
  Viru-Nigula vallavolikogu liige
  Revisjonikomisjoni esimees
  Eelarvekomisjoni liige
  +37256216452
  +358403560901
  e-mail:gaido.kentem@gkehitus.ee

KOMMENTEERI

Please enter your comment!
Please enter your name here