Kiviõli I keskkooli saaga kahes vaatuses

190

I vaatus

Eellugu

28. november 2019

Reformierakonna valimisnimekirjas kandideerinud, kuid nüüdseks fraktsioonitu Lüganuse volikogu liige Enno Vinni saadab kirja Lüganuse vallavalitsusele ja vallavolikogule. Kirjas teatab Vinni, et 13. novembril 2019 loodi Kiviõli I keskkooli ruumides Lüganuse valla Reforminoorte kogu ning koosoleku eestvedajaks oli Reformierakonda kuuluv endine Lüganuse vallavanem ja praegune volikoguliige Andrea Eiche. Ta süüdistab keskkooli direktorit, reformierakondlast ja Lüganuse volikogu liiget Heidi Uustalu haridusasutuse poliitilise neutraalsuse põhimõtte rikkumises. Vinni palub vallavalitsusel vajadusel alustada menetlust ja enne menetluse alustamist küsida juhtumile hinnangut lasteombudsmanilt.

Ühes Vinni eksib, tegelikult eksisteeris kohalik väikeste oravate noortekogu juba varem.

Vallas hakkavad liikuma jutud, et 5. detsembril tahab Lüganuse vallavalitsus direktor Uustalu ametist vabastada.

Nüüdseks endine Kiviõli 1. keskkooli direktor Heidi Uustalu. FOTO: Postimees.

4. detsember 2019

Üks koosoleku läbiviija Getter-Sandra Lipp teeb Facebook’i postituse, milles teatab, et koosoleku eesmärk oli ajaviide, jutu ajamine ja mängude mängimine ning vastupidiselt Vinni väidetule osales Andrea Eiche koosolekul külalisena.

Koolis kogunevad õpilased aulasse. Üheskoos otsustatakse, et gümnasistid ja põhikooli vanema astme õpilased, kelle vanemad on andnud loa, lähevad vallavalitsuse ette istungi ajaks Uustalule toetust avaldama.

“Meie hinnangul ei ole direktor midagi valesti teinud ning me ei tunne kuidagi, et meile oleks tehtud poliitilist propagandat,” ütles kooli abiturient Andero Eiche, kes on koosolekul osalenud Reformierakonda kuuluva Andrea Eiche poeg.

Integratsiooni Sihtasutuse juhataja Irene Käosaar, kes varem töötas haridusministeeriumis, kirjutab Facebook’i postituses, et kuigi ta asjaolusid ei tea, tunneb, et Uustalule on tehtud suurt ülekohut.

“Heidi, pea vastu!” lõpetab Käosaar postituse. (Põhjarannik, 4.12.19).

Troonilt tõukamine

5. detsember

Toimub Lüganuse vallavalitsuse istung. Nagu lubatud, on õpilased vallavalitsuse ees. Nende hulgas ka täiskasvanuid. Ka Andrea Eiche, kes peab kõne. Üritusel vilksatab korraks ka politsei. Kohal on ajakirjandus. Lastel on käes plakatid. Keha kosutamiseks süüakse küpsiseid ja juuakse teed. Samal ajal vallamaja soojas kabinetis otsustakse, et Heidi Uustalu vabastatakse direktori ametist. Vallamaja uks avaneb. Välja astub vallavanem Viktor Rauam, kes toodi valda juhtima 2019. aasta suvel Keskerakonna poolt pärast toonaseni valda juhtinud Eichele umbusalduse avaldamist. Vallavanem teatab, et Heidi Uustaluga otsustati töösuhe koolis lõpetada poliitilise agitatsiooni läbiviimise tõttu. Rauam lisab, et on veel põhjuseid ning Uustalu polevat lojaalne.

Lüganuse vallavanem Viktor Rauam meeleavaldajatele teatamas, et direktor Heidi Uustalu ei jätka direktorina. Foto: Matti Kämärä / Põhjarannik.

Põhjarannik (5.12.19) kirjutab, et lapsed lahkusid vallavalitsuse eest pisarsilmi ja kool on kokku kutsunud erakorralise koosoleku samaks õhtuks, et arutada lastevanemate ning õpetajatega, mis saab edasi.

Samal õhtul saadab Lüganuse vallavalitsus välja pressiteate. Uustalule heidetakse ette rida asju, näiteks seda, et ta andis kasutusele kooli ruumid omamata teavet üritusel käsitletavatest teemadest ja ajakavast. Samuti tuuakse välja meedia poolt kajastatud Uustalu varasemad patud, ta on varem koolis poliitilist propagandat ajanud. Pressiteate kohaselt arutleti reforminoortekoosolekul vallavõimu kukutamist. Mil moel ühe erakonna noortekogu piirkonna klubi saab kukutada vallavõimu? Kuid siiski ei saa vaadata mööda aspektist, et sisuliselt on täna Eestis erakonna ja noortekogu tegevus vägagi põimunud ja tegutsetakse sama eesmärgi nimel. 

Koolis toimuval erakorralisel koosolekul teatab kümmekond õpetajat, et kui troonilt tõugatud direktorit ei ennistata ametisse, lahkuvad töölt ka nemad. Samuti ähvardatakse streigiga.

6. – 10. detsember

Koolijuhtide ühendus avaldab Uustalule toetust. Eesti ajakirjandus valib üsna selge poole – Uustalu poole. Kirjutatakse juhtkirju, päevakommentaare. Uustalu toetuseks kogutakse Eesti 200 juhtinitsiatiivil allkirju. 25 Lüganuse valla ettevõtjat nõuavad Uustalu ametist vabastamise tõttu vallavalitsuse tagasi astumist. 10. detsembril teatab Lüganuse volikogu, et nende hinnangul pole põhjust vallavalitsusel tagasi astuda.

Erakonna Eesti 200 juht Kristina Kallas kirjutab Facebook’is postituse: tema näeb Uustalu vabastamist rünnakuna eestikeelse kogukonna ja kogukonnakooli suunas. Samuti nõuab Kallas vallavanema ja vallavalitsuse tagasi astumist. Lisaks leiab Kristina Kallas, et koolid tuleb omavalitsuste vastutusalast riigi vastutusalasse tuua. Samuti võtavad Facebook’is sõna kõrged reformierakondlased, kes avaldavad Uustalule toetust.

Enda sõnul toetusest pisarateni heldinud Uustalu teatab, et pöördub oma õiguste kaitseks kohtusse (ERR, 6.12.19).

9. detsembril nõuavad Kiviõli I keskkooli ametiühingusse kuuluvad kui ka mitte kuuluvad õpetajad ning hoolekogu vallavalitsusele saadetud kirjas Uustalu ennistamist ametisse.

Streik ja jõulurahutus

11. – 23. detsember

11. detsembril kuulutab Lüganuse vallavalitsus välja konkursi uue koolijuhi leidmiseks. Kohtuti ka kooli esindajatega. Kuna valla ja kooli esindajad kokkuleppele ei jõudnud, teatab 12. detsembril koolipere, et korraldavad 17. detsembril tunnise hoiatusstreigi. Viktor Rauam ütleb Maalehele (12.12.19) antud intervjuus, et protestijad on “ajupestud”. Samal päeval, mil õpetajad streikisid, korraldas Andrea Eiche vallavalitsuse ees meeleavalduse.

Mitmelt poolt lendas suuri sõnu ja ülepaisutusi. Heaks näiteks on  Kiviõli 1. keskkooli vilistlane ja ettevõtja Madis Olt, kes ütles Põhjarannikule (21.12.19), et kuigi ta pole jurist ega oska anda olukorrale juriidilist hinnangut, tundub tegemist olevat põhiseadusliku kriisiga.

Jõulurahu asemel valitses hoopis jõulurahutus. Lüganuse volikogu opositsioon otsustas, et teeb koalitsioonile jõulukingiks valla valitsemise kohustustest vabanemise, aga kuna 23. detsembril toimunud istungiks vajalikke hääli kokku ei saadud, jäi kingitus tegemata. Vallavalitsus aga otsustas palgata enne jõule suhtekorraldusfirma Powerhouse, mis kasseerib oma teenuste eest Lüganuse vallalt 150 eurot tunnis.

II vaatus

Tüliga jäetakse vana, tüliga tuleb uus

27. detsember – 3. jaanuar

Kui ülejäänud Eestil oli kõht jõuluroogadest täis ja oodati rahulikult aastavahetust, sai õdus jõuluaeg, kui seda seal üldse oligi, Lüganusel otsa üsna kiiresti ning mindi taaskord sõnasõtta. Vallavanem Rauam arvas 28. detsembril toimunud rahvakoosolekul oma tarkusest või sai 150 eurot tunnis nõu, et hea lahendus on võtta kuu aega mõtlemisaega, et jõuda lahenduseni. Sellega ei olnud õpetajad nõus ning ähvardasid alustada 13. jaanuaril tähtajatut streiki. 30. detsembril ei soovi õpetajad vallavalitsusele head vana aasta lõppu, vaid teavitavad vallavalitsust nõudmisest ennistada Uustalu kahe nädala jooksul tööle (ühe lahendusena näeb õpetajaskond, et Uustalu ennistatakse kasvõi aasta lõpuni) või streik saab teoks. Teates seisab, et streigi ajal korraldab kooli tööd kooli pidaja. Kelle huvide eest õpetajad seisma peaks, ega ometigi õpilaste? Ikka (eks)ülemuse!

Tüliga minnakse ära saatma vana aastat ja vastu võtma uut.

Raketid lastud, šampanjaklaasid kokku löödud, teatab Rauam 3. jaanuaril, et on konsulteerinud tippadvokaadibürooga Lextal.

“Seadus ei luba töötajatel streigiga nõuda neile meelepäraste personaliotsuste tegemist või asuda kohtu asemel õigust mõistma,” teatab Rauam. Vastupidisel seisukohal on Lüganuse õpetajad, sest haridustöötajate liit on neile andnud juriidilist tuge.

Streik jääb ära, koolipere on lootusrikas; Eesti 200 tahab pildile

7. jaanuar – 16. jaanuar

7. jaanuaril kohtuvad Lüganuse valla ja Kiviõli 1. keskkooli esindajad. Arutelu tulemusel jõutakse kokkuleppeni, et Rauam teeb Uustalule ettepaneku tulla direktori kohusetäitjaks õppeaasta lõpuni, vastutasuks jätavad õpetajad ära streigi. Õpetajate esindaja Mariliis Randmer arvab, et kompromiss saavutatakse. Heidi Uustalu ütleb enne kõnealust kohtumist, et tal ei ole plaanis nõuda kohtus tööle ennistamist, aga see ei tähenda, et ta pole valmis kooli naasma (Põhjarannik, 7.01.20)

10. jaanuaril kohtuvad Rauam ja Uustalu. Kokkuleppele ei jõuta. Uustalu pole nõus võtma tagasi Lüganuse valla vastu esitatud hagi ja Rauam täitma Uustalu soovi tunnistada, et töölepingu ülesütlemine oli tühine. Rauam ja Uustalu võtavad nädala mõtteaega. Õpetajad peavad sõna, streiki ei toimu.

Vahepeal üritab veelkord Eesti 200 kerkinud olukorrast poliitilist profiiti lõigata ja end taas pilti tuua. Erakonna esinaine Kristina Kallas leiab, et koolijuhiga töölepingu sõlmimine peaks toimuma kooli hoolekogu nõusolekul ning hoolekogu peaks saama algatada direktoriga töölepingu lõpetamise protseduuri. Selleks on algatatud allkirjade kogumine, et idee Riigikogu menetlusse jõuaks.

Eesti 200 liige, endine ajakirjanik, Riigikogusse pürgimisel põrunud koolitus- ja suhtekorraldusettevõtte Meediatark loonud Lauri Hussar arvab, et vallavalitsused ja linnavalitsused ei pruugi olla piisavalt kompetentsed kooli pidama ning see teema vajab ühiskondliku debatti, sest skeptilisust ja rahulolematust olla sellel teemal palju. Kui palju ja kelle hulgas skeptilisus ja rahulolematust on, seda Hussar ei täpsusta. Ega ütle sedagi, mis moodi on riik kompetentsem näiteks mõnda väikekooli pidama.

Uustalu õpetajate soovitud lahendust ei too

17. jaanuar – 29. jaanuar

Nädal võetud mõtteaega Rauami ja Uustalu poolt kokkulepet ei too. Endine direktor, kelle eest sõdisid õpilased, õpetajad, Lüganuse valla elanikud, tuntud ja vähem tuntud kolmandad isikud, ajakirjandus ning kelle kõigi toetusest oli ta pisarateni heldinud, tegi otsuse mitte nõustuda tingimustega, mis oleks ta kooliaasta lõpuni kooli juhtimise juurde tagasi toonud. Selgus, et Rauam soovis, et Uustalu nõustuks koos vallavalitsusega välja saatma pressiteate, kus nad koos kinnitavad, et poliitilise neutraalsuse tagamine koolis on oluline ning sellest peetakse kinni. Samuti andis vald teada, et kui Uustalu kooli naaseb, alustatakse seal teenistuslikku järelevalvet, et kontrollida mitmete dokumentide ajakohasust ja kooli tegevuse seaduspärasust. Heidi Uustalu ütles Põhjarannikule (17.01), et sellist ettepanekut tema vastu ei saa võtta ning need ettepanekud ei räägi soovist jõuda kompromissini.

Tundub, et Uustalu pidas kasulikumaks Lüganuse vallaga kohtus sõdida. Kui ta peaks võitma, siis on kahtlemata kasud sees. Aga kas ka kogukonna toetus, usaldus ja poolehoid? Sellele oskab kõige paremini vastata kogukond, aga kõrvaltvaatajaile koolitroonile tagasi istumisest loobumine kena ei näi, kui selleks on võimalus loodud teiste poolt vallavalitsusega tarmukalt peetud sõja tulemusena. Veider, et Eesti üheks parimaks peetav haridustegelane ei ole nõus kinnitama, et poliitilise neutraalsuse tagamine on koolis tähtis. Ja mis oleks saanud olla parem mainekampaania, kui lasta vallavalitsusel viia läbi koolis kontroll ning jätta nad pika ninaga. Muidugi, ainult juhul, kui kõik on seaduspärane… 

Lüganuse otsib direktorit edasi. Vallavalitsuse poolt välja kuulutatud konkursi peale tuli tahtma Kiviõli 1. keskkooli direktoriks kolm kandidaati. Üks nendes sama kooli õpetaja Anu Vau, kellel ka teiste õpetajate ja hoolekogu toetus, millega vallavalitsejaid lubasid arvestada. 27. jaanuaril osutus valituks hoopis endine Mäetaguse põhikooli ja Jõhvi riigigümnaasiumi koolipapa Tarmo Valgepea, kes on erakonna Eesti 200 liige.

Samal päeval selgub, et Heidi Uustalu leidis kergemini uue töökoha kui Eesti tippjuhid ja erinevalt viimastest tema töötukassa ust ei pea kraapima, sest tema poole pöördus MTÜ Maakondade Arenduskeskused, mis pakkus talle Ettevõtliku Kooli võrgustiku arendusjuhi kohta.

Uus direktor Anu Vau. FOTO: Matti Kämärä/Põhjarannik.

Kiviõli kooliperele uus direktor ei meeldi. Nemad tahavad oma Anu Vau. Koolipere teatab kooli kodulehel 28.01, et Valgepea direktoriks valimise tõttu on koolipere otsustanud ära jätta veebruari alguseks kavandatud kooli sünnipäeva pidustused. Hoolekogu teeb 29.01 kooli veebilehel pöördumise, milles nimetab Valgepea määramist direktoriks vallavõimude poolseks kogukonnakooli lammutamiseks. Lihtsalt vau! Missugune vastuvõtt!

Valgepea tunnetab oma isikule vastuseisu. Ta otsustab loobuda vallaga töölepingu sõlmimisest. Oma kirjas, milles teeb teatavaks oma otsuse vallavanem Rauamile, kirjutab Valgepea: “Eriti häirivaks ja ohtlikuks pean aga agressiivset käitumist (õpetajate, hoolekogu poolt – toim.), mis on toimunud eirates Eesti riigis kehtivaid seadusi, mille alusel koolidirektorit valitakse, kasutades loosungeid ja manipulatsiooni, millesse kooli õpetajad on lubanud ka alaealisi õpilasi. Kooli õpetajad, kes on tööle võetud, näitamaks noortele muuhulgas eetilist ja kõlbelist eeskuju, on sekkunud kohalikku poliitikasse, mille koht ei ole koolis (v.a. ajaloo või ühiskonnaõpetuse tunnis). /–/” Valgepea kirjaga täies mahus saad tutvuda SIIN!

Vau – Kiviõli 1. keskkooli saaga lõpp?

Ei tea, kas Kiviõli 1. keskkooli saaga võiks saada ka kolmanda vaatuse, kuid teine vaatus lõppeb… Vauga! 31. jaanuaril kohtus vallavanem Raudam direktoriks sooviva Anu Vauga ning kohtumine möödus erimeelsusteta. Kolmapäeval, 05.02, kinnitab üsna kindlalt Lüganuse vallavalitsus Anu Vau Kiviõli 1. keskkooli direktoriks.

Kui sellest saagast keegi midagi võitnud on, siis on need uue ametikoha saanud Anu Vau, skandaali uuesti meediapilti libisemiseks kasutanud Eesti 200 ning ligi 4000 euro eest Lüganuse vallale suhtekorraldusteenust osutanud Powerhouse ja nii Lüganuse kui Heidi Uustalu juriidilised nõustajad. Teised on kaotanud enda aega, närve, sõdinud ilma asjata ja kolmandad, kes kogu seda trianglit mitu kuud meedia vahendusel pealt on vaadanud, mõtlevad, kas kogu jama mõlemalt poolelt veel piinlikumaks oleks saanud minna?