Avalik pöördumine Kunda linnavalitsuse poole

99

Kaido Veski 27.10.11 16:53

Va Allar Aron

Esmaspäeval, 24. oktoobril avaldati Kunda linna veebilehel teade, et alates 1. detsembrist 2011 tõuseb Kunda linnas maagaasi hinnast tingituna soojuse piirhind. Kui senine piirhind oli 51,12 €/MWh, siis uueks hinnaks saab olema 74,73 €/MWh. Lihtsad arvutused näitavad, et seda on enam kui 46% rohkem kui seni. Võttes aluseks praegust majanduslikku olukorda ning tundes muret väga paljude, juba praegu oma kommunaalmaksete eest võlgu olevate inimeste pärast ning ka nende pärast, kes hetkel üsna õhukesel võlgu-jäämiseta-toime-tulemise-piiril vaaguvad, tundub tänavune talv üsna kurb tulevat!

Sellega seoses soovin vastuseid alljärgnevatele küsimustele:

  1. Milline on Teie isiklik seisukoht selles tavakodanike jaoks tõsiselt põhjendatud mures?
  2. Miks erineb piirhind piirkonniti niivõrd suures ulatuses?
  3. Miks on hinnatõus protsentuaalselt piirkonniti niivõrd erinev?
  4. Mida olete ette võtnud, et seda hinnatõusu pidurdada, edasi lükata või soojaettevõttele kas või võimalikult ebamugavaks teha?

Eeldan, et omate kõne all oleva ettevõtte esindajate kontakte ning soovin, et sõnastate vastused kõikidele esitatud küsimustele ise ja viivitamata.

26 linnakodaniku nimel
Kaido Veski

Allar Aron 11.11.11 12:06

1. Milline on Teie isiklik seisukoht selles tavakodanike jaoks tõsiselt põhjendatud mures?

Soojuse hinna tõus on murettekitav kõigile, kaasaarvatud minule. Paljud inimesed on minu poole pöördunud, sest on mures algaval talvel oma toimetuleku pärast. Linnavalitsuses tuleb veelgi enam toetada hättasattunud inimesi. Hinna järsk tõus mõjutab meie linna asutusi ja linna tegevusvõimet kõige sisulisemas ja otsesemas mõttes, lisaks ka korteriturgu ning linna majanduskeskkonda laiemalt.

2. Miks erineb piirhind piirkonniti niivõrd suures ulatuses?

3. Miks on hinnatõus protsentuaalselt piirkonniti niivõrd erinev?

Iga piirkond on erineva soojuskadude, võrkude pikkuse ja kasutatava kütusega, sellest ka erinevused hinnas. Tehtavad investeeringud mõjutavad ka protsentuaalseid hinnatõuse. Hinnamuutmise taotlused vaatab läbi ja kooskõlastab Konkurentsiamet. Kunda puhul on probleemiks asjaolu, et põhitarbijatest suur osa asub torustiku lõpus, viiekordsete majade piirkonnas, mis on soojuse tootmise kohast kaugel.

4. Mida olete ette võtnud, et seda hinnatõusu pidurdada, edasi lükata või soojaettevõttele kas või võimalikult ebamugavaks teha?

Soojuse hinnatõusu saab pidurdada eelkõige torustike väljavahetamise ja odavamale kütusele üleminekuga. Küttekulud vähenevad majade soojapidavamaks muutmisega. Majade soojustamise kohta toimus korteriühistutele linnavalituses teabepäev. Samas mõistame, et kõik need arendustegevused on aja- ja ressursimahukad ning puudutavad pigem kaugemat tulevikku, kui tänast päeva.

Kõige kiiremini muudaks meie lähitulevikku Konkurentsiametipoolne hinnatõusu põhjendatuse ülevaatamine. Selleks on Kunda linnavalitsus ametlikult ka Konkurentsiameti poole pöördunud. Hetkel ei ole veel linnavalitsuses Konkurentsiameti vastust ega otsust hinna kooskõlastamise kohta, et teha järeldusi hinnatõusu põhjendatuse osas.

AS Fortum Termest vahetas kahel aastal välja osa peatorustikust, sel aastal väiksemaid lõike. Kahjuks on seda veel vähe. Meie poolt anti ka esialgne info torustike vahetuse programmi kohta.

Lähiajal saame linnavalitsuses kokku ka AS Fortum Termesti esindajatega, et arutada veelkord uue katlamaja võimalikku asukohta. Katlamaja asukoht võib kõige enam mõjutada järgnevate aastate soojuse hinna kujunemist.

Keskkonnainvesteeringute Keskusele esitati augustis taotlus hakkepuidul töötava uue katlamaja ehitamiseks. Tänaseks ei ole otsust langetatud. Projektidest saadava rahaga on võimalik sooja hinda tulevikus madalamal hoida. Linnavalitsus teeb kõik võimaliku, et aidata investeeringuid kiirelt ellu viia.

Edastan Teile ka AS Fortum Termesti selgitused, mis on samuti avaldatud linna kodulehel.

Lugupidamisega

Allar Aron
Linnapea (allkirjastatud digitaalselt)

KOMMENTEERI

Please enter your comment!
Please enter your name here